بررسی اثرات شوری و نوع جلبک بر روی تراکم روتیفر ( Müller 1786 Brachionus plicatilis)در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 روتیفر Brachionus plicatilis گونه ای است که به آسانی کشت شده و بطور وسیعی در دنیا بعنوان غذای اولیه لارو ماهیان مورد استفاده قرار می گیرد. این گونه بوسیله سه نوع جلبک Nannochloropsis oculata، Isochrysis galbana و Chlorella sp. غذادهی و در چهار شوری مختلف (20، 25، 30 و 35 قسمت در هزار) برای پی بردن به بهترین تراکم ممکنه در شرایط فوق به روش بچ (Batch Culture) کشت و مورد مطالعه قرار گرفت. در این آزمایش میزان تراکم روتیفر در شوریهای مختلف معنی دار نبودند (P>0.05). اما اثرات متقابل شوری و غذا دارای اختلاف معنی داری بود (P<0.05). در شوری 35 قسمت در هزار و غذای N. oculata بیشترین تراکم روتیفر مشاهده شد (378 عدد بر لیتر). آزمون توکی اختلاف معنی داری را بین غذاهای Nannochloropsis و Chlorellaبا غذای Isochrysis نشان داد P<0.05)).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IN VITRO EFFECTS OF SALINITY AND ALGAE GENERA ON THE ROTIFER (BRACH ION US PLICATILIS MULLER 1786)

نویسندگان [English]

  • A. Arsham
  • P. Kochenin
  • J. Maramazi
  • V. Yavari
  • H. Pasha zanosi
چکیده [English]

The marine rotifer Brachionus plicatilis is extensively used as a major live food in fish larvae culture all over the world. In the present study an attempt was made to find out the optimum salinity and feeding conditions for growth of the rotifer B. plicatilis. The rotifer was cultured using Batch culture method at four salinities ranges (20, 25, 30 and 35ppt) and was fed with 3 species of microalgae including, Nannochloropsis oculata, Isochrysis galbana and Chlorella sp. The difference between salinity was not significant (P>0.05) but there was a significant difference between the food types (P<0.05). In all of the experiments, the combined effect of salinity and algal type on rotifer growth were significant (P<0.05). The best result was observed in the experiment conducted at 35ppt salinity using N. oculata as the main food (378 ind/ml).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ROTIFER
  • BATCH CULTURE
  • Algae
  • Brachionus plicatilis