تجمع زیستی فلزات سنگین مس، روی، آهن و منگنز در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از مرحله لقاح تا تخم گشایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این مطالعه با هدف بررسی میزان تجمع زیستی فلزات سنگین مس، روی، آهن و منگنز در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان، تعیین میزان جذب آنها توسط تخم از آب محیط تخم گشایی و مقایسه غلظت این فلزات در تخم با استانداردهای EPA انجام گردید. برای انجام این کار، در مرکز ماهی سرای نمرود فیروزکوه دو انکوباتور تخم ماهی قزل آلا با شرایط یکسان انتخاب گردید؛ در یکی از انکوباتور ها حدود 60000 تخم لقاح یافته وارد و انکوباتور دیگر خالی و بدون تخم در نظر گرفته شد. سپس بصورت هفتگی از تخمهای داخل انکوباتور و آب ورودی و خروجی هر دو انکوباتور نمونه برداری انجام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که غلظت عناصر مورد مطالعه در آب خروجی نسبت به آب ورودی در انکوباتور فاقد تخم تفاوت معنی داری ندارند (05/0P>). این مقایسه در انکوباتور حاوی تخم دارای تفاوت معنی دار (05/0P<) و غلظت عناصر کاهش می یابند که نشاندهنده جذب این عناصر توسط تخم از آب محیط انکوباتور می باشد. غلظت دو عنصر روی و آهن در عصاره تخم در طول دوره تخم گشایی بطور پیوسته افزایش می یابد در حالیکه غلظت دو عنصر منگنز و مس تا هفته سوم افزایش و بعد از آن ثابت می شود که نشاندهنده غلظت آستانه این عناصر در تخم و مقاومت تخم در برابر تجمع زیستی این دو عنصر از این مرحله از دوره تخم گشایی می باشد. غلظت عناصر مورد مطالعه در بافت تخم در تمام مراحل کمتر از استانداردهای تعیین شده EPA برای بافتهای جانوری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STUDY OF HEAVY METALS COPPER, ZINC, IRON AND MANGANESE BIOACCUMULATION IN THE EGGS OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) DURING INCUBATION PERIOD

نویسندگان [English]

  • Gh. Rafiei
  • A. Mirvaghefi
  • K. Rezaei
  • B. Amiri majazi
  • H. Abdolhai
چکیده [English]

The aims of the present study were to examine bioaccumulation of heavy metals copper, zinc, iron and manganese in rainbow trout eggs at different stages of incubation period and to compare the results with those of the EPA standards. The research was carried out at t Firoozkooh Namroud Rainbow Trout Hatchery Center. For this purpose, two incubators with the same condition as experimental units were selected, one of them was the experimental incubator with approximately 60000 eggs and the other one had no eggs as the control. Sampling of eggs and water during incubation period was conducted weekly. The results showed significant differences (P<0.05) and decrease in the concentration of the studied elements in the discharge water of the experimental incubator compared to the input water but this comparison did not show any significant differences (P>0.05) in the control incubator. This indicates that eggs have absorbed these elements from incubation water and then showed increasing trend for Zn and Fe elements concentration in dry weight egg extract during incubation stages but increasing trend in Mn and Cu elements went on until the third stage. The results indicate that threshold concentrations for Mn and Cu in egg cause egg resistance against more absorption of these elements. Also, the results showed that at all sampling stages, concentration of the studied elements was lower than EPA standards for animal textures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • Heavy metal
  • Bioaccumulation
  • EGGS