بررسی مقایسه ای ذخایر گونه های میگوی مولد در صیدگاه های شرق استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 صیدگاه اصلی میگو در خلیج فارس (استان هرمزگان) از شمال جزیره قشم تا منطقه سیریک واقع شده و سالانه حدود 1500 تا 2000 تن از آن برداشت می گردد، اما بهره برداری از صیدگاههای میگوی دریای عمان (شرق استان هرمزگان) از سال 1374 بمنظور استفاده از مولدین میگوی سفید هندی در تکثیر وپرورش آغاز شده است. پروژه بررسی وضعیت ذخایر جمعیت گونه های تجاری میگو در صیدگاههای دریای عمان (شرق استان هرمزگان) با استفاده از اطلاعات سالهای 1380 تا 1381 و 1386 بمنظور دستیابی به میزان صید گونه های مختلف میگوی تجاری، تعیین نسبت جنسی، درصد مراحل باروری و تعیین نقشه پراکنش گونه غالب در صیدگاههای مذکور انجام گردید. نمونه برداری در فصول صید و بصورت هر دو هفته یکبار توسط شناورهای سنتی میگوگیر و مجهز به تور ترال از صیدگاههای مذکور صورت گرفت. آنالیز داده ها و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel و آنالیز نسبت جنسی از طریق آزمون مربع کای، مقایسه میانگین طول کاراپاس جمعیت از آنالیز واریانس یکطرفه Anova و گروه بندی جمعیتها با استفاده از آزمون مکمل (Tukey) انجام شد.
نتایج بررسی سالهای 81-1380 و 1386 نشان داد که میگوی سفید هندی (indicus Fenneropenaeus) بعنوان گونه غالب و بمیزان 8/44 تا5/59 درصد از کل صید استحصالی میگو در صیدگاههای حوزه شرقی و غربی جاسک و 25 تا 3/31 درصد از کل صید در صیدگاههای منطقه سیریک را بخود اختصاص داده است. سایر گونه ها شامل میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) 7/15 تا 5/20 درصد، میگوی موزی(Fenneropenaeus merguiensis) 5/13 تا 34 درصد)، میگوی سرتیز(Metapenaeus affinis) 5/5 تا 16 درصد، میگوی استبنجی ((Metapenaeus stebbingi صفر و5/14 درصد و میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) صفر و 5/4 درصد بترتیب در ترکیب صید مناطق جاسک و سیریک وجود داشت. مـیزان CLM50% در صـیدگاههـای یاد شده برای میگوی مولـد سـفید هندی 7/34 میلیمتر؛ موزی برابر با 31 میلیمتر؛ ببری سبز برابر با 3/34 میلیمتر و سرتیز 16/27 میلیمتر محاسبه گردید.
میانگین طول کاراپاس مولدین میگوی سفید هندی؛ ببری سبز و موزی در صیدگاههای شرقی و غربی جاسک نسبت به منطقه سیریک بطور معنی دار بزرگتر بوده است و مقایسه آنها نشان داد که از نظر جمعیتی در دو گروه جداگانه قرار دارند (05/0P<). همچنین مقایسه نسبت جنسی بین گونه های یاد شده نشان داد که بین جنسهای نر و ماده نسبت 1 به 1 وجود نداشته و با ضریب اطمینان 95 درصد اختلاف معنی دار وجود دارد (05/0P>). بیشترین تراکم میگوهای بارور (مرحله 3 و 4) از گونه سفید هندی، ببری سبز، موزی و سرتیز در صیدگاههای شرق و غرب جاسک طی ماههای فروردین تا خرداد و در صیدگاههای سیریک در ماههای خرداد تا تیر مشاهده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A SURVEY AND COMPARISON OF BREEDER STOCKS OF SHRIMP SPECIES IN THE FISHING GROUNDS EAST OF HORMOZGAN PROVINCE, IRAN

نویسندگان [English]

  • Gh. Zarshenas
  • M. Fatemi
  • Gh. Vosoghi
  • P. Ghavam mostafavi
  • M. Momeni
چکیده [English]

The main fishing ground for shrimps in Hormozgan province along the Persian Gulf are located in the north of Qeshm Island to Sirik area with a yearly catch of 1500-2000 tons from east coast of Hormozgan province located in Iranian waters of Oman Sea.
Collection of breeder shrimps in important fishing grounds of Sirik to Jask area was started in 1995 for shrimp culture objectives and the present research was carried out in 2001 to 2002 and 2007, aiming at identifying shrimp species, determining frequency distribution of the species in the catch and evaluating shrimp maturity stages in the catch. Samples were collected using swept area methgd on a biweekly or monthly basis. Result showed that Fenneropenaeus indicus was dominant in the shrimp catch comprising 44.8-59.5% while this rate was 13.5-34% for Fenneropenaeus merguiensis, 15.7-20.5% for Penaeus semisulcatus, 5.5-16% for Metapenaeus affinis, 0-14.5% for M.stebbingi 0-4.5% for Parapenaeopsis stylifera in the Jask and Sirik areas in 2001-2002 and 2007. CLM50%was 34.7mm for F. indicus females, 31mm for F. merguiensis, 34.3mm for P. misulcatus and 27.16mm for M affinnis in Jask and Sirik areas. Tukey test showed that the average carapace length in F. indicus, F. merguiensis and P. semisulcatus caught in Jask were significantly larger than those from Sirik area (P<0.05). Sex ratio was not 1:1 in these shrimp species and there is significant differences between them (P<0.05). Maximum abundance of F. indicus, F. semisulcatus, M.affninis and F. merguiensis spawners, were found during March to June in Jask and June to July in Sirik areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SHRIMP BREEDER STOCKS
  • Sex ratio
  • Hormozgan province
  • Iran