مطالعه آسیب شناسی تجربی باکتری استرپتوکوکوس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 به منظور بررسی آسیب شناسی تجربی جدایه استرپتوکوکوس در ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی به روشهای حمام و تزریق داخل صفاقی از تعداد 288 ماهی با دامنه وزنی 18 تا 20 گرمی استفاده شد. بیماریزایی تجربی در شرایط ایزوله و در حوضچه های هزار لیتری و با استفاده از آب چاه با کیفیت قابل قبول برای این گونه ماهی و در دمای 18 تا 19 درجه سانتیگراد انجام گرفت. در هر یک از دو روش مذکور از گروههای ششگانه ماهیان (هر گروه شامل 12 ماهی) استفاده گردید. غلظت باکتری برای تیمارهای روش تزریقی شامل 3 10×5/1، 4 10×5/1، 5 10×5/1، 6 10×5/1، 7 10×5/1 و 8 10×5/1 سلول به ازاء هر ماهی و در روش حمام شامل 3 10×5/1، 4 10×5/1، 5 10×5/1، 6 10×5/1، 7 10× 5/1 و 8 10×5/1 سلول به ازاء هر میلی لیتر آب به مدت یک ساعت حمام باکتریایی همراه با هواده بود. برای روشهای فوق گروههای کنترل نیز لحاظ شد. نتایج حاصله بیانگر عدم تلفات و عدم بروز علائم آسیب شناسی میکروسکوپیک برای تیمارهای روش حمام بود در حالیکه در روش تزریقی پس از 24 ساعت از شروع آزمایش تلفات شروع و میزان LD50 پس از 72 ساعت در غلظت 8 10 ×5/1 سلول به ازاء هر ماهی بدست آمد. از نظر بالینی علائمی از جمله بیرون زدگی چشم، بیرون زدگی مخرج، تورم شکم، تیرگی پوست و کاهش اشتها مشاهده گردید که در تیمارهای غلظتهای بالاتر شدیدتر بود. پرخونی و نکروز کانونی بافت کبد، پرخونی و خونریزی و خیز مننژ، خونریزی در بین لایه های سلولی استوانه ای و مخروطی شبکیه چشم، اتساع کپسول بومن همراه با افزایش مراکز ملانوماکروفاژی و دژنرسانس توبولهای ادراری کلیه، هایپرپلازی رشته های ثانویه آبشش، پرخونی و خونریزی در الیپسوئیدهای طحالی همراه با افزایش مراکز ملانوماکروفاژی و نیز پرخونی در پریکارد قلب از جمله ضایعات میکروسکوپیک قابل مشاهده در تیمارهای روش تزریقی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXPERIMENTAL PATHOLOGY OF STREPTOCOCCUS SP. IN RAINBOW TROUT, ONCHORHYNCUS MYKISS

نویسندگان [English]

  • M. Soltani
  • F. Fadaei fard
  • I. Sharifpor
  • A. Zargar
چکیده [English]

Experimental pathology of Streptococcus sp. was studied in Rainbow Trout weighing 18- 20 grams each using bath (1.5x103, 1.5x104, 1.5x105, 1.5x106, 1.5x107, 1.5x108 cell/ml for one hour) and intraperitoneal (1.5x103, 1.5x1041.5x105, 1.5x106, 1.5x107, 1.5x108 cell/fish) challenges provided at 18°C. Control groups were included by intraperitoneal injection of fish with sterile phosphate buffered saline (0.5 ml/fish) after anesthetizing fish with clove oil (100 mg/l). Six groups consisting of 12 fish each were used. No morbidity or mortality occurred in bath-immersion groups, while mortality occurred in intraperitoneally injected fish 24 hours post-challenge and reached LDsoat 1.5x108 cell/fish 72 hours post-challenge. The affected fish showed anorexia, darkening of body, exophthalmia, and prolapsed anal abdominal distension. In his to-pathological sections, there were hyperemia and sinusoidal congestion plus necrosis and degeneration of liver hepatocytes. Also, hyperemia in heart tissue, an increase in interstitial tissue plus necrosis of kidney tubular, edema of Bowman capsules together with an increase in melanomacrophage centers of kidney tissues were seen. In addition, congestion of spleen ellipsoids and necrosis of spleen cells were observable. Detachment of basal membrane of secondary lamella with infiltration of inflammatory cells, congestion and edema of menangial layers, hemorrhage in orbital adipose tissue and destruction of eye cornea were also observable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Streptococcus
  • Rainbow trout
  • EXPERIMENTAL PATHOGENESIS
  • Histopathology