نگهداری تخم و بررسی مراحل رشد ماهی مرکب Sepia pharaonis به منظور رهاسازی در دریا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده


سرپایان یکی از رده های نرم تنان هستند که دارای نزدیک به 1000 گونه شناخته شده می باشند (Roper et al.,1984). در این میان تعداد 100 گونه مهم تجارتی شناخته شده است. گونه Sepia Pharaonis یکی از مهمترین گونه های سرپایان در حوزه اقیانوس هند و بویژه در خلیج فارس و دریای عمان می باشد. این گونه بویژه در آبهای منطقه بوشهر بوفور وجود دارد که به نامهای محلی نقر و انکاس شناخته می شود. در میان حدود 20 گونه از سرپایان گزارش شده از منطقه خلیج فارس و دریای عمان گونه های Loligo duvauceli, Sepia pharaonis و Symplectoteuthis onalaniensis از مهم ترین گونه ها می باشند (ولی نسب، 1371; حسین زاده  و همکاران، 1373). صید ماهیهای مرکب عموما توسط انواع ترال های کفی و تورهای محاصره ای، رشته قلاب و یا انواع کوزه صورت می پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The preservation of eggs and study growth stages of Sepia pharaonis for sea ranching

نویسنده [English]

  • H. Hossein zadeh
چکیده [English]

Growth of Sepia pharaonis was studied in modified cultural system, 3700 eggs were collected from Hormozgan province shores and studied by means of length frequencies and embryonic growth.
 The minimum and maximum size of eggs were 7 and 19mm, respectively. 35 to 420 eggs were counted in each collected grapes. Eggs with large yolk vesicle were hatched within 24-27 days, Eggs with small embryos were hatched in 15-17 days and the eggs with large embryos ware hatched in 9-12 days. The length and weight of alter 70 days were 42.0±2.0 (mm) and 9.7±1.2 (g), respectively.
 Culturing and releasing of Sepia pharaonis youngs after 21 days of rearing were recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cuttlefish
  • Sepia pharaonis
  • Growth