دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381 
1. مقایسه LC50 اسانس گل میخک و MS222 در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی، قزل آلای رنگین کمان و کپور معمولی

صفحه 1-12

بهروز ابطحی؛ عیسی شریف پور؛ محمود آقاجانپور؛ علی رسولی؛ سقراط فقیه زاده؛ رضا امید بیگی؛ رجب محمد نظری


3. القا تکثیر جنس ماده قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده GnRHa

صفحه 23-38

سالار درافشان؛ باقر مجازی امیری؛ علی حاجی زاده؛ حسین مصطفوی؛ فاطمه پیکان حیرتی


4. اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards)

صفحه 39-62

عبدالمحمد عابدیان؛ قباد آذری تاکامی؛ علی نیکخواه؛ چیروز بن سعد؛ جاسم غفله مرمضی


8. بررسی بعضی ویژگیهای زیست شناسی ماهی کُِلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب گمیشان

صفحه 103-126

رحمت ندافی؛ باقر مجازی امیری؛ محمود کرمی؛ بهرام کیابی؛ اصغر عبدلی


10. تهیه کاریوتایپ ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)

صفحه 137-144

محمدرضا نوروز فشخامی؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا کلباسی