دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381 
بررسی مایوفونها و خصوصیات بستر در دریای خزر (آبهای گیلان)

صفحه 119-132

علیرضا میرزاجانی؛ اسماعیل یوسف زاد؛ مصطفی صیاد رحیم؛ شهرام عبدالملکی


رها سازی بچه ماهیان خاویاری از مراکز تکثیر و پرورش شهید دکتر بهشتی و دکتر یوسف پور در سال 1378

صفحه 149-156

بهروز فدائی؛ محمدرضا بهروز خوشقلب؛ حسین پرندآور؛ جاوید ایمانپور؛ هاشم جوشیده؛ محمود توکلی