بررسی اجتماعات ده پایان پلانکتونیک (گروه Natantia ) در خورموسی (استان خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این تحقیق به منظور بررسی تراکم و پراکندگی اجتماعات ده پایان پلانکتونیک (گروه Natantia) درخورموسی از آذر ماه 1376 لغایت تیر ماه 1377 انجام پذیرفت. در این بررسی نمونه های شناسایی شده در دو زیر راسته کاریدا (Caridea) و پنائیدا (Penaeidea) قرار داشتند. از زیر راسته پنائیدا، دو خانواده و پنج جنس و از زیر راسته کاریدا، شش خانواده و شش جنس مورد شناسایی قرار گرفتند. در این تحقیق مشخص گردید که از زیر راسته پنائیدا، جنس Acetes از خانواده سرجستیده (Sergestidae) با 43/32 درصد و از زیر راسته کاریدا جنس آلفئوس (Alpheus) از خانواده آلفئیده (Alpheidae) با 88/36 درصد بیشترین فراوانی را بخود اختصاص داده اند. از مجموعه مطالعات فوق مشخص گردید که گروه ناتانتیا دارای تخم ریزی در دی ماه و بهمن ماه (فصل سرد) نبوده و یک بار چرخه تولید مثلی در فصل بهار برای جنس های معرفی شده دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planktonic decapods (Natantia Group) in Khur-e-musa creek (Khouzestan Province), Iran

نویسندگان [English]

  • A. Savari
  • N. Sakhaei
  • P. Kochinin
چکیده [English]

This project was designed to study the distribution und density of planktonic decapods (Natantia Groups) in Khur-e-musa creek. Sampling was carried out during the period of October 1998 till July 1999, and identified species were classified to two suborders.
 Suborder Penaeidae consisted of 2 families and 5 genera and suborder Caridea consisted of 6 families and 6 genera.
The dominant genera were of family Sergestidae with 32.43% and Alpheus of family Alpheidae with 36.88%.
It was observed during this study that spawning or these genera take place in the spring season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natantia
  • Planktonic decapods
  • Khut.e-musa
  • KHOUZESTAN PROVINCE
  • Iran