ارزیابی ذخایر و بررسی پارامترهای جمعیتی تاس ماهی ایران (Acipenser persicus) در سواحل ایرانی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 در این تحقیق به منظور ارزیابی ذخایر تاس ماهی ایرانی یا قره برون (Acipenser persicus) در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر نوسانات صید، صید به ازای واحد تلاش و پارامترهای مختلف جمعیتی از قبیل طول، وزن و سن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
اگر چه در حال حاضر ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر فوق العاده کاهش یافته است، ولی ذخایر و صید قره برون تحولات مثبتی در سواحل ایران نشان می دهد. صید در واحد تلاش این ماهی در دهساله گذشته بین 249/2 تا 971/2 کیلوگرم نوسان نشان می دهد. در دهساله گذشته میانگین های طول، وزن و سن تاس ماهی ایرانی کاهش داشت و ساختار سنی آن تغییر یافته است. داده ها نشان می دهد که جمعیت جوان قره برون در دریا در حال افزایش است و صید قره برون در سالهای آتی افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock assessment and population dynamics of Acipenser persicus in the southern Caspian Sea (Iranian Waters)

نویسنده [English]

  • M. Moghim
چکیده [English]

In order to the Persian sturgeon stocks in the Southern part of Caspian Sea (Iranian side), the present study was carried out by measuring different population parameters (length, age, weight), and changes of catch effect and CPUE. Although, the amount of sturgeon stocks have considerably been decreased during previous years, but according to the collected data, the stock and amount of catch of A. persicus was increased. During last decade, the catch per unit effort fluctuated from 2.249 to 2.971 kg. Also, mean length, weight and age of this species were declined and the age-structure showed significant changes. In total, the results showed that the young population of Persian sturgeon is increasing and catch data of this species showed an increase, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STOCK ASSESSMENT
  • Acipenser persicus
  • Caspian Sea
  • Iran