تاثیر باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر بازماندگی، پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی آرتمیا ارومیانا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

افزایش روز افزون جمعیت انسانی و نیاز به تولید منابع پروتئینی،‌ روی آوردن به صنعت آبزی پروری دریایی را اجتناب ناپذیر نموده است. پایش کیفیت آب به علت اثرات متقابل بین کیفیت آب و فعالیت های آبزی پروری، دارای اهمیت زیادی است. بنابراین، مطالعه حاضر با توجه به کارایی مطالعات فیتوپلانکتونی در مطالعات زیست-محیطی و پایشی با هدف رتبه بندی و کمی نمودن شکوفایی جلبکی و کیفیت آب در سواحل دریای خزر-منطقه گهرباران (محل احتمالی پرورش ماهی) انجام شد. نمونه برداری از آب بصورت ماهانه در لایه­های سطح، 5 و 10 متر در اعماق کم تر از 20 متر در سال 1393-1392 انجام شد. بر اساس نتایج، حد آستانه­ای (آغاز) شکوفایی جلبکی بر اساس تراکم و زی توده فیتوپلانکتون به ترتیب 200 میلیون سلول بر متر مکعب و 512 میلی گرم بر متر مکعب و نیز کلروفیل 7/1 میکروگرم بر لیتر تعیین شد. پتانسیل متوسط شکوفایی از گونه های Binuclearia lauterbornii ،Thalassionema nitzschioides و Pseudonitzschia seriata بترتیب در فصول تابستان، پاییز و زمستان ثبت شد. کیفیت آب بر اساس شکوفایی جلبکی از اردیبهشت تا تیر (عالی)، شهریور و مهر (خوب-متوسط)، ماههای آبان، آذر و تمامی ماههای فصل زمستان از متوسط تا ضعیف بدست آمد. مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از پارامترهای مختلف فیتوپلانکتون (کلروفیل-آ، زی توده و تراکم کل) با در نظرگرفتن صفات بیولوژیکی و اکولوژیکی گونه های غالب آن، سبب افزایش اعتبار برآورد کمی در تعیین کیفیت آب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of numerical scale of water quality based on the algal bloom potential in the southern Caspian Sea-Goharbaran (Mazandaran Provience)

نویسندگان [English]

  • Z Koraei
  • A Aberoumand
  • S Ziaei nejad
چکیده [English]

A growing human population and increased demand for protein will made marine aquaculture inevitable. Water quality monitoring is important due to the great interactions between water quality and aquaculture activities. Therefore, the present study was performed because of the importance of the phytoplankton studies in the environmental and monitoring studies in order to scale water quality based on the algal bloom potential in the southern Caspian Sea-Goharbaran where can be used for cage and pen fish farming. Water samples were collected monthly from different layers of water (surface, 5 and 10 m) at various depths (5, 10 and 15 m) during 2013-2014. Based on the results, the algal bloom threshold for phytoplankton abundance, phytoplankton biomass and chlorophyll-a concentration were 200 million cells/m3, 512 mg/m3 and 1.7 µg/L, respectively. The abundance of Binuclearia lauterbornii, Thalassionema nitzschioides and Pseudonitzschia seriata were in the medium class of algal bloom in the summer, autumn and winter, respectively. The scaling of water quality based on the algal bloom were defined as excellent from April to June, fine-medium in September and in October and medium-weak from January to early March. In the present study, using various parameters of phytoplankton (abundance, biomass and chlorophyll-a concentration) and evaluating biological and ecological characteristics of dominant phytoplankton species were increased the validity of the numerical scalling of water quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water quality
  • Algal bloom
  • Marine aquaculture
  • Goharbaran
  • Caspian Sea