زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده


با توجه به کاهش صید ماهیان با ارزش در تالاب انزلی طی چند دهه گذشته و ورود تصادفی ماهی کاراس و به انبوهی رسیدن جمعیت آن در سالهای اخیر، این پروژه در سال 1376 اجرا گردید. منطقه مورد بررسی (تالاب انزلی) به چهار ناحیه آبکنار، سیاه کشیم، مرکزی و شیجان تقسیم شد. نمونه برداریها هر دو هفته یکبار با دستگاه صید برقی و به مدت یکساعت در هر منطقه انجام گرفت. نرخ بهره برداری (E) در مورد این گونه، 0.47 تعیین شد که از حد مطلوب نرخ بهره برداری (0.5) کمی پایین تر است. میانگین طول چگالی این ماهی در تالاب انزلی (مجموع نر و ماده) برابر 5.8±19.5 سانتیمتر، میانگین وزن 137.4±196.8 گرم و میانگین سن 1.3±2.6 سال محاسبه گردید. حداقل طول چگالی مشاهدهشده (مجموع نر و ماده) 2.5 سانتیمتر و حداکثر 31.5 سانتیمتر بوده است. میانگین طول، وزن و سن در منطقه سیاه کشیم نسبت به سایر مناطق مورد مطالعه بیشتر بوده و آزمون توکی نیز اختلاف معنی دار (P<0.05) شاخص های فوق بین ماهیان کاراس منطقه سیاه کشیم با سایر مناطق را تایید می نماید. هفت گروه سنی در این ماهی مشاهده گردید که حداقل و حداکثر سن بترتیب +0 و +6 بود. فصل تخم ریزی این گونه از اردیبهشت تا تیر ماه تعیین گردید. ماده ها 99.3 درصد و نرها 0.7 درصد از جمعیت مورد بررسی را تشکیل می دادند. میزان پارامترهای رشد L∞ و K برای ماهی کاراس تالاب انزلی بترتیب 36 سانتیمتر و 0.226 محاسبه شد. ضریب مرگ و میر کل (Z) این ماهی (مجموع نر و ماده) 0.8 و همچنین ضریب مرگ و میر طبیعی (M) و صیادی (F) بترتیب 0.417 و 0.383 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological study and population dynamics of Carassius auratus gibelio in Anzali Lagoon

نویسندگان [English]

  • M. Sayad borani
  • Sh. Nezami
  • B. Hassan zadeh kiabi
چکیده [English]

Considering the reduction of valuable commercial fish in Anzali lagoon during last decades and presence of the silver crucian carp with high frequency; the research project or 'Biological aspects and population dynamics or Carassius auratus" was designed.
The study area was stratified to four regions (Abknar, Siah-keshim, Markazi and Sheyjan). Sampling were carried out bi-weekly by using electro-shocker. The mean fork length and mean weight for both sexes were measured 19.5±5.8 cm, and 196.8±137.4 g respectively. Also, the mean age was estimated 2.6±1.3 years (n=750) and minimum and maximum fork length were measured 2.5 and 31.5 cm respectively. The mean length, weight and the age of silver crucian carp in Siah-keshim region were higher than the other regions. The spawning season of this species was found from May to June. The results showed a sex ratio of
F:M=99.3:0.7.
Some calculated population parameters were as follows: exploitation rate = 0.47, L = 36.0 cm and K = 0.23 per year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biology
  • Carassius auratus. Population
  • Anzali lagoon
  • Iran