دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1380 
4. زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی

صفحه 57-70

محمد صیاد بورانی؛ شعبانعلی نظامی؛ بهرام حسن زاده کیابی