دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، بهمن و اسفند 1380 
بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی PENAEUS INDICUS پرورشی آبادان

صفحه 1-10

نازنین حسینیان سرشکی؛ حسین ریاحی؛ محمدرضا مهرابی؛ مسعود حسینی