اثر عصاره سیر (Allium sativum) بر شاخص های بیوشیمیایی خون و ایمنی در ماهی اسکار، Astronotus ocellatus

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اثرات سین بیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی[u1]  (PTCC 1608) به همراه پربیوتیک ایمونوژن بر روی فاکتورهای خونی و ایمنی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام گرفت. بدین منظور تعداد 300 قطعه بچه ماهی کپور معمولی (با وزن متوسط حدود 40 گرم) به ترتیب با جیره های حاوی 5/0 درصد (گروه A)، 1 درصد (گروه B) و 5/1 درصد (گروه C) ایمونوژن به همراه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی با غلظت -1CFUg 5×107 در گرم، CFUg-1 5×107 پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی به تنهایی (گروه D) و تیمار شاهد فاقد سین بیوتیک (گروه E) به مدت 75 روز غذادهی شدند. نتایج نشان داد که در روز 60 میزان گلبول های سفید در تیمارهای A، B و C نسبت به روز صفر و گروه کنترل اختلاف معنی داری ایجاد نمودند (0/05>p). تعداد گلبول های قرمز در گروه A ، B، C و D در روز 30 دارای بیشترین میزان بود و نسبت به روز صفر و گروه کنترل اختلاف معنی داری داشت (0/05>P). میزان لایزوزیم سرم در تیمارهای B و D تا روز سی­ام و در تمامی تیمارها تا روز شصتم با گروه کنترل اختلاف معنی داری داشت (0/05>p). تجویز سین بیوتیک در تیمارهای C و D بر روی میزان انفجار تنفسی در روز 30 و تیمارهای سین بیوتیکی تا روز 60 و در میزان کمپلمان تیمار A در روز 60 اختلاف معنی داری را نسبت به روز صفر و گروه شاهد ایجاد نمود (0/05>p).  لذا می توان نتیجه گرفت که تجویز خوراکی سین بیوتیک باعث بهبود برخی از فاکتورهای ایمنی و خونی می شود و بهترین سطح ایمونوژن در ترکیب سین بیوتیک این مطالعه تیمار یک درصد می باشد.
  [u1]-  لطفا تمام متن فارسی با قلم نازنین ۱۲ فرمت شود.
- لطفا فاصله بین کلمات قلم نازنین ۱۲ شود.
- لطفا تمامی کلمات انگلیسی با قلم Times New Roman  و فونت ۱۲باشد.
 لطفا تصحیحات لازمه در تمامی متن مقاله انجام شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary Lactobacillus casei and different levels of immunogen on the activities of immunological and hematological factors of Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • N. Ghotbedin
  • A. Saghaei
  • M. Maniat
  • Z. Ghotbedin
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effects of synbiotic Lactobacillus casei PTCC 1608 and immunogen prebiotic on immunological and hematological factors of Cyprinus carpio. 300 fish (with the average weight of 40 g) were fed for 75 days with various diets including the diets containing 0.5 (A), 1 (B) and 1.5% (C) immunogen and L.casei probiotic with the concentration of 5×107 CFU/g, treatment D contained only L.casei probiotic with the concentration of 5×107 CFU/g and the control treatment without synbiotic (E). Results showed that the levels of white blood cells in the treatment A, B and C on day 60 were significantly different as compared to day 0 and the control group (P<0.05). The levels of red blood cells in the treatment A, B, C and D on day 30 were at the highest level and were significantly different as compared to day 0 and the control group (P<0.05). The levels of lysozyme in the treatment C and D until day 30 and in other treatments until day 60 were significantly different from the control group (P<0.05). The administration of synbiotic in the treatment C and D on respiratory burst activities on day 30 and in other treatments until day 60 and the level of complement on day 60 in the treatment A were significantly different as compared to those on day 0 and the control group (P<0.05). The results suggested that dietary administration of synbiotic can improve some immunological and hematological parameters and the best level of immunogen was 1% with synbiotic.