میزان دقت اندازه گیری های ماهواره ای در تعیین الگوی شوری و دمای سطحی خلیج فارس با استفاده از روش آماری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله با هدف تعیین الگوی شوری و دمای سطحی آب خلیج فارس با استفاده از داده های سنجنده­ی  AMSU-B بر روی ماهواره NOAA-16 مورد مطالعه قرار گرفته است. روش رگرسیون خطی چند گانه درنرم افزار آماری R بر روی داده های سنجنده ی AMSU-B و داده میدانی اجرا شده است که  بر اساس نتایج  بدست آمده، ضریب تعیین (R2)  برای شوری و دما به ترتیب برابر با 85/0 و 94/0 بود. همچنین خطای (RMSE) بین داده های ماهواره و داده های میدانی برای شوری 045/0و دما 12/0 می باشد. این نشان می دهد که داده های ماهواره سنجنده ی AMSU-B برای تعیین الگوی شوری و دمای سطحی آب در این مطالعه دقت کافی دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study to determine the accuracy of satellite measurements for the salinity pattern and surface temperature of Persian Gulf using statistical method

نویسندگان [English]

  • M. Mehdizadeh
  • M. Dabestani
  • A. Gheybi
  • J. Azizpour
چکیده [English]

The aim of this paper is to determine the sea surface salinity (SSS) and temperature (SST) of Persian Gulf by using the AMSU-B sensor data of NOAA-16 satellite. A multiple linear regression method was used by statistical computing software R on AMSU-B data and in-situ data. Based on the results, the correlation coefficient (R2) for salinity and temperature was 0.85 and 0.94, respectively. Also, the Root Mean Square Error (RMSE) between satellite and ‘in-situ’ data are 0.045 psu for SSS and 0.12 for temperature. This indicates that in this study the AMSU-B satellite data for determining the salinity pattern and surface temperature is accurate enough.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SSS
  • SST
  • AMSU-B sensor data
  • Statistical computing software R
  • Persian Gulf