تأثیر فوکوییدان بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Mykiss) (Oncorhynchus

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فوکوییدان یک هتروپلی­ساکارید محلول در آب است که حاوی قند فوکوز و گروه­های سولفاته می­باشد و در دیواره­ی سلولی جلبک­های قهوه­ای و برخی بی­مهره­گان یافت می­شود. در این مطالعه اثر سطوح مختلف آن بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم خون قزل‌­آلای رنگین­کمان با میانگین وزنی70/0 ± 74/18 گرم به مدت 8 هفته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش شامل سطوح صفر (شاهد)، 1/0، 5/0، 1 و 2 درصد فوکوییدان در هر کیلوگرم جیره بود و در قالب پنچ تیمار با سه تکرار در تانک­های 100 لیتری آغاز شد. در این مطالعه شاخص­های مربوط به گلبول قرمز از قبیل: تعداد گلبول قرمز (RBC)، مقدار هموگلوبین (HB)، هماتوکریت (HCT)، حجم گلبول­های قرمز (MCV)، متوسط غلظت هموگلوبین (MCHC) و میانگین هموگلوبین (MCH)، در بین تیمار­های دارای اختلاف معنی­دار نبود )05/0<(p در صورتیکه تعداد گلبول سفید (WBC) در بین تیمارهای مختلف دارای تفاوت معنی‌داری بود )05/0>(p. بیش­ترین میزان پروتئین تام و HDL در تیمار 1/0 درصد فوکوییدان مشاهده شد (05/0>p) و گروه شاهد بیش­ترین میزان LDL را نشان داد (05/0>  (pو میزان گلوکز در بین تیمارها تفاوت معنی­داری را در بر نداشت (05/0<p). میزان لیزوزیم، فعالیت کل کمپلمان (ACH50) و میزان پروتئین‌های C3 و C4 در بین تیمارها دارای تفاوت معنی­داری بود )05/0>(p. بیش­ترین و کمترین فعالیت لیزوزیم، ACH50 و میزان پروتئین­های C4 و C3 به ترتیب مربوط به تیمار 1/0 درصد فوکوییدان و شاهد بود. فعالیت ضد باکتری سرم در تیمارها در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی­داری را نشان داد) 05/0>(p. بالاترین و کمترین فعالیت سرم به ترتیب در دوز 1/0 درصد و 2 درصد فوکوییدان مشاهده شد. بر طبق نتایج این تحقیق می­توان نتیجه گرفت که فوکوییدان در کمترین دوز سبب تحریک سیستم ایمنی ذاتی قزل­آلای رنگین­کمان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of fucoidan (MariVet) supplementation on the non-specific immune response and antibacterial activity of serum in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • F. ghalebi hajivand
  • A.H. Smaeili
  • A. Abedian
چکیده [English]

Fucoidan, a water-soluble heteropolysaccharide that contains fucose and sulfate groups which found in the cellular wall of brown algae which in this study, the effects of its various levels on the non-specific immune response, blood biochemical factors and antibacterial activity of serum in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), with mean weight of 74.8 ± 70 g for 8 weeks were investigated. The treatments consisted of 0 (control), 0.1, 0.5, 1 and 2% of fucoidan per kg of diet in the form of five treatments, three replications were performed in 100 liters tanks. Based on the findings of this study, there were no significant different among different groups of RBC indices such as RBC, HB, HCT, MCV, MCHC and MCH (p> 0.05), while the number of WBC was significantly different among different groups (p<0.05). TP, HDL-C, LDL-C were significantly affected by diets containing fucoidan (p<0.05). There was no significant difference in the level of glucose between treatments (p>0.05). The serum lysozyme (LZM) activities, Complement system, C3 and C4 had a significant effect on different treatments (p<0.05). The highest and lowest activity of lysozyme, total Complement system (ACH50), and the level of C4 and C3 proteins, were observed in treatment /1 F diet and control, respectively. Antibacterial activity of serum was significantly different in control group with experimental groups (p<0.05). The highest and lowest levels of antibacterial serum were observed in 0.1 F diet and 2, respectively. According to the results of this study, it can be concluded that fucoidan stimulates the innate immune system of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Non-specific immune response
  • Antibacterial activity
  • fucoidan (MariVet)