بررسی خواص ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی خواص ضدباکتریایی و آنتی­اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تولید شده با آنزیم­های آلکالاز و فلاورزایم می پردازد. فعالیت ضد باکتریایی پروتئین هیدرولیز شده (FPH) به روش های انتشار دیسک، انتشار چاهک و رقیق سازی انجام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده با استفاده از آزمون های قدرت مهار رادیکال آزاد DPPH و قدرت احیاء­کنندگی آهن در سه غلظت 200، 500 وppm 800 بررسی شد. نتایج نشان داد که پروتئین هیدرولیز شده توسط آلکالاز و فلاورزایم قادر به مهار رشد (حداقل غلظت بازدارندگی (MIC باکتری­های Pseudomonas aeruginosa و Staphylococcus aureus (سویه های استاندارد) نبودند ولی دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بوده و آنزیم فلاورزایم نسبت به آنزیم آلکالاز قادر به تولید پودر پروتئینی با درجه هیدرولیز بالاتری (75/1±83/43) بود. قدرت مهار رادیکال DPPH پروتئین هیدرولیز شده با آلکالاز به طور معنی داری بیشتر از پروتئین هیدرولیز شده با فلاورزایم بود (05/0p<). اما در مورد قدرت احیاءکنندگی آهن عکس این نتیجه بود و پروتئین هیدرولیز شده با فلاورزایم قدرت احیاء­کنندگی بالاتری نسبت به هیدرولیز حاصل از آلکالاز داشت (05/0p<). با افزایش غلظت خاصیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده افرایش یافت. در صورتیکه  آنتی اکسیدان­های سنتزی BHA و BHT قدرت مهار رادیکال DPPH و قدرت احیاءکنندگی آهن بالاتری نسبت به پروتئین­های هیدرولیز شده آلکالاز و فلاورزایم داشتند.
نتایج نشان داد که پروتئین­های هیدرولیز شده کمتر از 3 کیلودالتون پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان قادر به مهار رشد باکتری­ها نبوده اما می توانند به عنوان آنتی­اکسیدان طبیعی مواد تشکیل دهنده در تهیه غذاها و محصولات بهداشتی پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antibacterial and antioxidant activities of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) skin protein hydrolysate

نویسندگان [English]

  • Z. Yaghoubzadeh
  • H. Kaboosi
  • F. Peyravii Ghadikolaii
  • R. Safari
  • E. Fattahi
چکیده [English]

The present study aimed to investigate antibacterial and antioxidant properties of proteins produced by the enzyme hydrolysis of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) skin produced by alcalase and flavourzyme enzymes. Antibacterial activity of skin protein hydrolysate  were done by disc diffusion, agar pit diffusion and microdilution methods. Antioxidant activity of skin protein hydrolysate were investigated by DPPH free radical inhibitory and ferric reducing antioxidant power (FRAP) at three concentrations of 200, 500 and 800 ppm. The results showed that skin protein hydrolysate by alcalase and flavourzyme were not able to inhibit growth of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus strains (standard strains) but they had antioxidant activity. Degree of hydrolysis in SPH produced by flavourzyme was more than the alcalase (43.83 ± 1.75   ). The radical DPPH inhibitory power of SPH produced by alcalase was significantly higher than the flavourzyme (p<0.05). However, FRAP results in SPH produced by flavourzyme was significantly higher than the alcalase (p<0.05). By increasing protein concentrations, the antioxidant properties of the SPH increased. In the event that, the synthetic anti-oxidants BHA and BHT had radical DPPH inhibitory power and ferric reducing power higher than alcalase and flavourzyme hydrolyzed proteins.
The results showed that the hydrolyzed proteins less than 3 kD of Rainbow trout skin could not inhibit the growth of bacteria but they can be offered as a natural antioxidant in the preparation of foods and health products.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzymatic Hydrolysis
  • Rainbow trout
  • Antibacterial Properties
  • Antioxidant Properties