تاثیر افزودن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به جیره غذایی بر کاهش میزان عناصر سنگین در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه اثر سطوح مختلفاتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) در جیره غذایی و تاثیر آن بر تغییرات میزان عناصر سنگین کادمیوم، جیوه، سرب و آرسنیک در گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در یک دوره پرورش 90 روزه مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق بر اساس طرح کاملا تصادفی شامل 5 تیمار 1(شاهد)، 2، 3، 4 و 5 که به ترتیب حاوی صفر، 75، 150، 300 و 600 میلی گرم در کیلوگرم EDTA بودند و تحقیق در 6 تکرار انجام گردید. میانگین وزن کل، طول کل و ارتفاع بدن در بچه ماهیان معرفی شده به ترتیب 06/0±1/2 گرم، 05/0±96/1 سانتیمتر و 01/0±51/0 سانتیمتر بود. میانگین غلظت آرسنیک در گوشت ماهی کپور معمولی در تیمارهای مختلف در محدوده 66/84-56 میکروگرم بر کیلوگرم به ثبت رسید. حداکثر غلظت آرسنیک در تیمار 2 و کمترین مقدار این عنصر در تیمار 5 به دست آمد و تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/ 0>P ). حداکثر و حداقل غلظت جیوه در گوشت ماهی کپور معمولی به ترتیب در تیمار 3 (4/2±33/129 میکروگرم بر کیلوگرم) و  4 (02/2±33/112 میکروگرم بر کیلوگرم) به دست آمدکه از نظر این عنصر سنگین تفاوت معنی داری بین تیمارهای 4، 5 و شاهد با تیمارهای 2 و 3 مشاهده شد (05/ 0>P ). محدوده تغییرات غلظت سرب در گوشت ماهیان 256-192 میکروگرم بر کیلوگرم اندازه گیری شد. تیمار 4 با تیمارهای دیگر تفاوت معنی داری نشان داد (05/ 0>P ). حداقل و حداکثر میزان غلظت کادمیوم در گوشت ماهی کپور معمولی به ترتیب در تیمارهای 2 (72/4±00/106 میکروگرم بر کیلوگرم) و 4 (61/4±0/113 میکروگرم بر کیلوگرم) به دست آمد که تیمار 4 با تیمارهای 1، 2 و 5 تفاوت معنی داری را نشان داد (05/ 0>P ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary EDTA supplementation on reduction of heavy metals load in common carp (Cyprinus carpio) muscle

نویسندگان [English]

  • H. Basseri Arghavani
  • A. Askary Sary
  • M. Javaheri Baboli
چکیده [English]

In this study the effects of various amounts of dietary EDTA (ethylene di amine tetra-acetic acid) supplementation on the amounts of cadmium, mercury, lead and arsenic were evaluated over a growing period of 90 days. This research was conducted according to completely randomized design with 5 treatments including 1(the control), 2, 3, 4 and 5 containing different EDTA concentration of 75, 150, 300 and 600 ppm, respectively and 6 replicates. The average concentration of arsenic ranged from total weight, total length and body height in fingerling fishes were 2.1±0.06 g, 1.96±0.05 and 0.51±0.01 cm, respectively. The average concentration of arsenic ranged from 56 to 84.66 µg/kg in different treatments. The highest and lowest concentration of arsenic were observed in treatment 2 and 5 were significantly different among various treatments (P>0.05).The highest and the lowest concentration of mercury were observed in treatment 3 (129.33±2.4 µg/kg) and 4 (112.±332.02 µg/kg), respectively. The amounts of mercury in treatment 1, 4 and 5 were significantly different from treatments   2 and 3(P<0.05). Lead concentration ranged from 192 to 256 µg/kg, in which the treatment 4 showed a significantly different as compared to the other (P<0.05). The lowest and the highest concentration of cadmium were observed in treatments 2 (106.00±4.72 µg/kg) and 4 (113.0±4.61 µg/kg), respectively. The concentration of cadmium in treatment4 was a significantly different from treatments 1, 2 and5 (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • EDTA
  • Cadmium
  • Mercury
  • Lead
  • Arsenic