بررسی فعالیت آنتی‌فولینگی عصاره‌های خیار دریایی (Stichopus herrmanni) در آزمایشگاه و عملکرد آنها در پوشش‌های رزین اپوکسی در محیط دریا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توسعه مواد آنتی­فولینگ طبیعی و دوستدار محیط­زیست یک جایگزین مناسب برای حل مشکل جهانی فولینگ دریایی محسوب می­شود. در تحقیق حاضر فعالیت ضد­باکتریایی، ضد­میکروجلبکی، ضد­بارناکل و آنتی­فولینگی عصاره­های غیرقطبی، نیمه­قطبی و قطبی سه بخش مختلف بدن (دیواره بدن، لوله گوارش و درخت تنفسی) خیار­دریایی Stichopus herrmanni بررسی گردید. سنجش فعالیت­ مهاری عصاره­های ان­هگزانی، اتیل­استاتی و متانولی در آزمایشگاه بر علیه پنج سویه باکتری، دو گونه میکروجلبک و لارو بارناکل آزمایش شد. جهت بررسی عملکرد آنتی­فولینگی، عصاره­ها به پوشش رزین اپوکسی اضافه شده و به مدت سه ماه در دریا جاگذاری شدند. براساس نتایج، عصاره اتیل­استاتی دیواره بدن با کمترین غلظت مهاری (MIC) در مقابله با باکتری S. aureus (500/0 میلی­گرم بر میلی­لیتر) و میکروجلبک I. galbana (125/0 میلی­گرم بر میلی­لیتر) و کمترین غلظت کشنده متوسط (LC50)در مقابله با لارو بارناکل (061/0 میلی­گرم بر میلی­لیتر) دارای بهترین عملکرد بازدارندگی در بین عصاره ها بود. در پایان دوره سه ماهه آزمایش، پنل پوشش دهی شده حاوی 4% عصاره اتیل­استاتی دیواره بدن دارای کمترین وزن نهایی (51/5±67/189 گرم) و کمترین درصد پوشش فولینگ (76/74%) در بین همه پنل­ها بود (05/0>P). با توجه به فعالیت آنتی­فولینگی مناسب عصاره اتیل­استاتی دیواره بدن S. herrmanni، استفاده از آن به عنوان جایگزین بالقوه طبیعی در رنگ­های آنتی­فولینگ قابل پیشنهاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antifouling activity of sea cucumber (Stichopus herrmanni) extracts in laboratory and its performance in resin epoxy coats in the sea environment

نویسندگان [English]

  • M. Darya
  • M. Sajjadi
  • M. Yousefzadi
  • I. Sourinejad
  • M. Maaroof Zarei
چکیده [English]

Development of natural and environmentally friendly antifouling agents is a suitable alternative to solve the global marine fouling problem. In the current study, antibacterial, anti-micro algal, anti-barnacle and antifouling activity of non-polar, semi-polar and polar extracts from three parts of the sea cucumber, Stichopus herrmanni, body (i.e. body wall, digestive tract and respiratory tree) were studied. The inhibitory activity assay of n-hexan, ethyl acetate and methanol extracts were evaluated against five bacterial strains, two microalgae species and barnacle larvae. In order to investigate the antifouling performance, the extracts were added to a resin epoxy coats and exposed in the sea water for the duration of three months. Based on Results, the ethyl acetate extract of the body wall with the lowest MIC against S. aureus (0.500 mg/ml) and I. galbana (0.125 mg/ml), and the lowest LC50 against barnacle larvae (0.061 mg/ml), showed the best inhibitory activity. After three months treatment, the coated panels containing 4% extract of ethyl acetate from body wall had the lowest final weight (189.67 ± 5.51 g) and lowest fouling cover percentage (74.76%) among all the panels (P<0.05). Regarding the high antifouling activity of ethyl acetate extract from the body wall of the sea cucumber S. herrmanni, it is recommended as a potential natural alternative for the antifouling coats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secondary metabolites
  • Sea cucumber
  • Antifouling
  • Resin epoxy