جنبه های زیستی و رشد کیلکای معمولی caspia Clupeonella cultriventris در دهه اخیر در سواحل ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق برخی تغییرات در ساختار زیستی و رشد کیلکای معمولی در آبهای ایرانی دریای خزر در بازه زمانی (96- 1387) مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه برداری از بنادر امیرآباد و بابلسر (در مازندران) و بندر انزلی (در گیلان) بطور تصادفی از حدود 10 شناور و بصورت هفتگی انجام شد. نمونه ها بر اساس کلاس طولی 5 میلیمتر دسته بندی شدند. دامنه طول چنگالی در محدوده 5/142-5/52 میلیمتر با میانگین (±انحراف معیار ) 5/10±9/101 میلیمتر بوده است (49759 = n) و ماهیان با طول چنگالی 5/112-5/92 میلمتر با فراوانی 81 درصد جمعیت غالب را تشکیل دادند. میانگین طولی در بازه زمانی تحقیق نوسانات اندکی داشت و دارای مقادیری بین 100 تا 105 میلیمتر بود. در این بازه زمانی همواره ماهیان +3 و +4 ساله با فراوانی80-70 درصد در صید غالب بودند. پایداری میانگین طولی و وزنی دال بر ثبات نسبی در سرعت رشد نسلها است و ثبات شاخص میانگین سنی کیلکای معمولی، ثبات میزان نسلهایی که وارد جمعیت می شوند را تایید می نماید. بررسیها نشان داد که در سال1387 فراوانی ماهیان جوان 1-2 ساله، 2/15 در صد از صید کل بوده است؛ اما بتدریج در سالهای بعد فراوانی این دسته از ماهیان در ترکیب صید کاهش یافته است؛ بطوریکه در سال 1396 تنها 10 درصد از ترکیب صید را بخود اختصاص داده است. کاهش فشار بر ذخایر ماهیان جوان فرصتی برای احیا، و بازسازی ذخایر این گونه میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological aspects and growth Clupeonella cultriventris caspia on the coast of Iran in the last decade .

نویسندگان [English]

 • A.A. Janbaz
 • H. Fazli
 • M.A. Afraei
 • Gh. Razeghian
 • F. Bagherzadeh Afroozi
 • K. Khedmati
چکیده [English]

The changes in biological structure and growth of common kilka were investigation during 2008-2017 in the Iranian waters of the Caspian Sea. Kilka fishing ships discharged theirs catch in three parts: Babolsar, Amirabad and Anzali. The sample based on the length of 5 mm were classified. Fork length ranged from 52.5 to 142.5 mm and mean (±SD) 101.9±10.5 and fish fork length 92.5-112.5 mm of the population have been dominant 81(%) (n= 49759). The slight fluctuations in the average length with values were ​​between 100 and 105 mm. During this period, fish of +3 and +4 years old have been dominant with frequency of 80-70%. The stability length and weighted mean of generation growth rate was indicative of relative stability and the average age of common kilka stability, the stability of the population are descendants entered and confirmed.
The results showed that in the year 2008 the frequency of young fish 1-2 years was 15.2% of the catch, but gradually in the following years, the abundance of these fish in the hake decreased, so that in 2017, only 10% of the catches were allocated. Pressure on young fish stocks is an opportunity to rehabilitate stocks of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lenght
 • Growth
 • Common Kilka
 • Caspian Sea
 • Iran