تأثیر استفاده از پروبیوتیک Lactococcus lactis (PTCC 1403) و کیتین در جیره بر فاکتورهای خونی، بیوشیمیایی سرم و باکتری‌های دستگاه گوارش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر استفاده از پروبیوتیکLactococcus lactis subsp. lactis  و کیتین بر فاکتورهای خونی، سرمی و باکتری­های دستگاه گوارش در جیره غذایی ماهی کپور معمولی بود. برای این منظور تعداد 360 قطعه بچه‌ماهی با وزن 5/1±12 گرم به صورت تصادفی در تانک‌های آزمایشی با تیمارهای طراحی شده بر اساس ترکیب کیتین با سطوح مختلف صفر، 1 و 2 درصد و پروبیوتیک صفر و 2 درصد (g/CFU107 × 1) در جیره غذایی توزیع و به مدت 8 هفته (56 روز) پرورش داده شدند تیمارهای آزمایش شامل شاهد (تیمار 1)، پروبیوتیک 2 درصد (تیمار 2)، کیتین 1 درصد (تیمار 3)، کیتین 2 درصد (تیمار 4)، پروبیوتیک 2 درصد+کیتین 1 درصد (تیمار 5) پروبیوتیک 2 درصد+کیتین 2 درصد (تیمار 6) بود. در پایان آزمایش، فاکتورهای خونی شامل گلبول قرمز (RBC)، میانگین حجم گلبول قرمز (MCV)، میانگین هموگلوبین در گلبول قرمز (MCH)، میانگین غلظت هموگلوبین در گلبول قرمز (MCHC)، هماتوکریت (Hb)، هماتوکریت (HCT)، گلبول سفید (WBC)، لنفوسیت، ائوزینوفیل، منوسیت، فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون شامل پروتئین کل، آلبومین، گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسرید و بار باکتریایی روده تعیین شدند. نتایج نشان داد که در RBC، MCV، MCH، MCHC، هموگلوبین، هماتوکریت، منوسیت در بین تیمارها اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0<p)، اما بیشترین میزان WBC در تیمارهای 5 و 3 (به­ترتیب103 mm366/1±03/18، 49/1±86/16)، ، لنفوسیت در تیمارهای 5 و 2 (به­ترتیب 58/4±40/70، 65/2±00/65) و ائوزینوفیل در تیمارهای 3 و 6 (به­ترتیب 16/1±67/2، 58/0±67/1) مشاهده شد. در هیچ کدام از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0<p)، اما بین تیمارهای حاوی پروبیوتیک و کیتین و یا مخلوط آنها تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0>p). بار باکتریایی روده ماهیان در تیمارهای مختلف به جز تیمار 6 بیشتر از تیمار شاهد بود (05/0>p)، که بیشترین بار باکتریایی در تیمار 4 (CFU/g  17/25±33/653) مشاهده شد. به طور کلی می‌توان گفت که استفاده از 2 درصد پروبیوتیک و یک درصد کیتین و استفاده توام آن­ها می‌تواند گلبول سفید و بار باکتریایی روده را بهبود بخشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of probiotic Lactococcus lactis (PTCC 1403) and chitin on blood and serum biochemical parameters and intestine bacteria of Common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • H. Barghaman
  • S. Yeganeh
  • A. Keramat Amirkolaie
چکیده [English]

The aim of the current study was to evaluate the effect of dietary Lactococcus lactis subsp. lactis and chitin on blood and serum biochemical parameters and intestine bacteria of common carp. To do the experiment, 360 juvenile carp with mean initial weight of 12±1.5 g were randomly distributed in the fiberglass tanks designed based on different levels of chitin 0, 1 and 2% and probiotic 0 and 2% (1 ×107CFU/g) in diet and the experiment lasted for eight weeks. The experimental treatments were including control (treatment 1), probiotic 2% (treatment 2), chitin 1% (treatment 3), chitin 2% (treatment 4), probiotic 2% + chitin 1% (treatment 5) and probiotic 2% + chitin 1% (treatment 6). On the end of the experiment, blood parameters including red blood cell (RBC), Mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), hemoglobin (Hb), hematocrit (HCT), white blood cell (WBC), lymphocyte, eosinophil and monocyte, serum biochemical parameters including total protein, albumin, glucose, cholesterol, triglyceride and intestinal bacterial colony were determined. The results showed that RBC, MCV, MCH, MCHC, Hb, HCT, thrombocyte, monocyte had no significant difference among treatments (p>0.05), But, maximum level of WBC in treatments 5 and 3 (18.03±1.66, 16.86±1.49 103 mm3, respectively), lymphocyte in treatments 5 and 2 (70.40±4.58, 65.00±2.65, respectively) and eosinophil in treatments 3 and 6 (2.67±1.16, 1.67±0.58, respectively) were observed. Biochemical parameters showed no significant difference among experimental treatments and control, but, there were significant difference among the diets containing probiotic and chitin or/and a mixture of probiotic and chitin (p<0.05). The intestinal bacterial colony in all treatments except treatment 6 was more than the control (p<0.05). The maximum bacterial colony count was observed in treatment 4 (653.33±25.17 CFU/g). In conclusion, it seems the addition 2% probiotic, 1% chitin and a mixture of them can improve white blood cells and intestinal bacterial colony in common carp.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • common carp
  • Lactococcus lactis
  • Blood parameters
  • bacterial colony