عملکرد رشد، ترکیبات شیمیایی بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پروبیوتیک­ها، به عنوان مکمل غذایی میکروبی زنده هستند که با ایجاد تعادلدر جمعیت میکروبی روده نقش موثری در رشد و فعالیت آنزیم­های گوارشی میزبان دارند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف مخمر Saccharomyces cerevisiae بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم­های گوارشی ماهی کفال خاکستری، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار شامل جیره‎های غذایی حاوی 106×1، 106×3 و 106×5 (سلول در گرم غذا) و شاهد (جیره پایه بدون مخمر) انجام شد. ماهی­ها با میانگین وزنی 65/0± 56/5 گرم به‌صورت تصادفی در 12 مخزن فایبرگلاس با تراکم 20 قطعه در هر مخزن توزیع و به‌مدت 60 روز با جیره‎های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که جیره‎ غذایی حاوی 106×5  سلول مخمر در گرم غذا، بر میزان افزایش وزن بدن (57/13±36/240 درصد)، وزن نهایی (55/1±28/19گرم)، کارایی پروتئین (56/0±01/10 درصد) و بقاء (5/1±40/94 درصد) اثرات مثبت و معنی­داری نسبت به گروه شاهد و تیمار106× سلول در گرم غذا داشت (05/0>p). همچنین بیشترین میزان فعالیت آنزیم‎های پروتئاز (52/13±50/362 واحد بر میلی گرم پروتئین) و آمیلاز (70/17±50/199 واحد بر میلی گرم پروتئین)  در جیره‎ غذایی حاوی 106×5  سلول درگرم غذا مشاهده شد (05/0>p). این مطالعه نشان می‎دهد که استفاده از مخمر S. cerevisiae(106×3 و 106×5 سلول در گرم غذا) می‎تواند دارای اثرات مثبتی بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم­های گوارشی ماهی کفال خاکستری باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth performance, body chemical compsitions and digestive enzymes in grey mullet ,Mugil cephalus Linnaeus 1758, fed with different levels of Saccharomyces cerevisiae yeast

نویسنده [English]

  • P. Akbary
چکیده [English]

Probiotics, as a live microbial dietary supplement, play an important role in the growth and activity of the host digestive enzymes by balancing the gut microbial population.The present study  was conducted with 4 treatments and 3 replications including diets containing 1×106, 3×106 and 5 ×106 (cell/ g feed) and control (basal diet without yeast) to evaluate the effect of different levels of dietary supplementation of  Saccharomyces cerevisiae on growth performance, body biochemical composition and digestive enzymes activities of grey mullet, Mugil cephalus.The fish (5.56±0.65 g)  were  randomly  allocated  into  12  fiberglass tanks at a density of  20 individuals  per  tank  with  three  replicates  for  each treatment  and fed  with the experimental diets for 60 days. The results indicated that the  diet  at  5×106  yeast cells/ g( significantly improved  weight gain (240.36±13.57%), final weight (919.28±1.55), protein efficiency (10.01± 0.56%) and survival (94.40±13.57%) compared  to  the  control  and treatment 2 (p<0.05). Also, the highest activity of amylase (199.50±17.70 U/mg protein) and protease (362.50±13.52 U/mg protein) were observed in 5×106  yeast cells/ g  diet (P<0.05). This study shows that the use of S. cerevisiae  3×106 and 5 ×106 yeast cell/ g feed can have positive effects on growth performance, feed utilization, body chemical composition and digestive enzymes activities of M. cephalus

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grey mullet
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Growth performance
  • Digestive enzyme
  • Body chemical composition