ارزیابی تاثیر سطوح مختلف عصاره گاماریده (Pontogammarus maeoticus) بر شاخص‌ های رشد، ترکیب شیمیائی لاشه و ایمنی موکوسی بچه ماهی سفید نورس (Rutilus kutum, Kamenskii, 1901)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تاثیر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف عصاره گاماریده (Pontogammarus maeoticus)به عنوان جاذب غذای طبیعی بر شاخص­های رشد، ترکیب شیمیائی ­بدن و ایمنی موکوسی ماهی سفید نورس (Rutilus kutum)مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور ماهیان با میانگین وزن 067/0±35/0 گرم در مخازن فایبرگلاس100 لیتری حاوی 30 لیتر آب با تراکم 20 عدد ماهی در هر مخزن به مدت هشت هفته ذخیره سازی شدند. برای انجام این آزمایش، درصد عصاره گاماریده با آب مقطر، سه نسبت حجمی 1:25 (%25)،1:50 (%50)، 1:75 (%75) تهیه شد و قبل از هر بار غذادهی، به میزان دو درصد به غذای دستی تیمارها اضافه شد. این بررسی در غالب 4 تیمار و سه تکرار برای هر تیمار انجام شد. بچه ماهیان درحد سیری غذا دهی شدند. در پایان دوره پرورش، شاخص­های رشد همچون میانگین افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، بازماندگی و آنالیز شیمیائی لاشه و برخی از شاخص­های ایمنی موکوس شامل: لیزوزیم، ایمونوگلبولین­کل، آلکالین فسفاتاز و پروتئاز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد گرچه در تیمارهای آزمایشی بهبود شرایط فاکتورهای رشد و آنالیز لاشه مشاهده می­شود، اما این افزایش نسبت به تیمار شاهد معنی دار نبود (05/0<p). تمام فاکتورهای ایمنی موکوس لیزوزیم، ایمونوگلبولین­کل، آلکالین فسفاتاز و پروتئاز بررسی شده بطور معنی داری در تیمارهای آزمایشی نسبت به شاهد افزایش داشتند (05/0>p). نتیجه این بررسی نشان داد عصاره گاماریده بر بهبود عملکرد رشد تاثیر معنی داری ندارد ولی منجر به افزایش ایمنی موکوس بچه ماهی سفید نورس در شرایط پرورشی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of different levels of Pontogammarus maeoticus extract on growth indices, carcass composition and mucosal safety of Rutilus kutum, Kamenskii, 1901.

نویسندگان [English]

  • R. Rufchaei
  • M. Nasri Tajen
  • S.M. Salavatian
  • Sh. Jamili
  • F. Hematkar
  • S. Ghorbani
چکیده [English]

In this study, the effect of diets containing different levels of Pontogammarus maeoticus extract as natural nutrient attractant was investigated on growth indices, chemical composition and mucosal Immunity of Rutilus kutum. For this purpose, fish with an average weight of 0.35±0.067 were stored in 100L fiberglass tanks containing 30 liters water with a density of 20 fish per tank for eight weeks. To perform this study, Gammaridae extracts were mixed with distilled water in three concentrations: 1:25 (25%), 1:50 (50%), 1:75 (75%) and two percent of each dilution was added to manual meals before each feeding. This experiment was performed as four triplicated treatments. Larvae were fed four times a day. At the end of the culture, growth indices such as: mean body weight gain, specific growth factor, food conversion ratio, survival, chemical analysis of carcasses and some mucosal immune parameters including; lysozyme, immunoglobulin, alkaline phosphatase and protease were studied. The results showed that although growth factor and carcass analysis were improved in all treatments (25%), this increase was not significant compared to the control (p>0.05). All Mucus immune factors significantly increased in all treatments compare to control (p<0.05). The result of this study showed that the Gammaridae extract had no significant effect on the improvement of growth performance, but increased the immunity of Rutilus frisii in culture conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mocuse immunity
  • Gammaridae extract
  • Growth factor
  • Rutilus frisii