اثرات جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئینی جو بر تغییرات آنزیم های گوارشی و کبدی در بچه ‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اثرات جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئینی جو بر تغییرات آنزیم های گوارشی و کبدی در جیره غذایی بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) با وزن اولیه 1/1±53/16 گرم، طی یک پژوهش 8 هفته‌ای و در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، هر یک با 3 تکرار بررسی گردید. جیره شاهد (فاقد کنسانتره پروتئینی جو) و 4 جیره حاوی سطوح (25، 50، 75، 100 درصد) کنسانتره پروتئینی جو بودند. در پایان دوره آزمایش، میزان آنزیم آلکالین ­فسفاتاز (ALP)، آنزیم آسپارتات (AST) و آلانین‌آمینوترانسفراز (ALT) سرم تیمار­های آزمایشی مختلف، تفاوت معنی­داری را به لحاظ آماری نشان دادند (05/0>p)، اما در میزان لاکتات­دهیدروژناز (LDH) بین تیمار­های آزمایشی مختلف تفاوت معنی­داری مشاهده نشد  (05/0<p). در ماهیان تغذیه شده با جیره­های آزمایشی تا سطح 75 درصد جایگزینی، فعالیت آنزیم پپسین با تیمار شاهد اختلاف معنی­داری نشان نداد (05/0<p). فعالیت کیموتریپسین و آمینو پپتیداز در بین تیمار­های آزمایشی مختلف تفاوت معنی­داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد (05/0>p). در ماهیان تغذیه شده با جیره­های آزمایشی تا سطح 50 درصد جایگزینی میزان فعالیت آنزیم تریپسین و آلکالین فسفاتاز نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی­داری نشان ندادند (05/0<p). فعالیت آنزیم­های آمیلاز و لیپاز نیز تفاوت معناداری را به لحاظ آماری در بین تیمارهای آزمایشی با سطوح مختلف کنسانتره پروتئینی جونشان دادند (05/0>p). آنزیم‌های گوارشی در سطوح بالای جایگزینی کاهش پیدا کرد؛ ولی در سطوح متوسط جایگزینی اثرات کمتری در آنزیم‌های پانکراسی مشاهده شد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر می‌توان اذعان نمود، که کنسانتره پروتئینی جو تا سطح 50 درصد جیره برای ماهی آزاد دریای خزر قابل تحمل است؛ اما وقتی که از این حد بالاتر رود، احتمالا با افزایش مقدار مواد ضد تغذیه­ای و به ­دنبال آن کاهش جذب مواد مغذی، کاهش مقبولیت و پذیرش غذا و اثرات نامطلوب بر رشد را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of replacing fish meal with barley protein concentrate on digestive enzyme activity and hepatic enzymes of Caspian salmon (Salmo trutta caspius)

نویسندگان [English]

  • A. Zaretbar
  • H. Ouraji
  • S. Yegane
  • A. Keramat
چکیده [English]

This study  was conducted to evaluate the effects of replacing fish meal with barley protein concentrate (BPC) on digestive enzyme activity and  hepatic enzymes of Caspian salmon (Salmo trutta caspius), with initial weight mean 16.53±1.1g, in a 8 week study in a design completely randomized with 5 treatments, each with 3 replications. Experimental diets consisted of control diet (without barley protein concentrate) and four diets containing levels of 25, 50, 75, 100% barley protein concentrate. At the end of the experiment, ALP, AST and ALT levels were significantly different in different experimental treatments (p<0.05). However, there was no significant difference in LDH between different treatments (p>0.05). There was no significant difference in Pepsin enzyme activity between fish that fed with experimental diets up to 75% replacement and control treatment (p>0.05). The activity of Chymotrypsin and Aminopeptidase in different treatments showed a significant difference compared to control (p<0.05). There was no significant difference in in Trypsin and alkaline phosphatase activity between fish that fed with experimental diets up to 50% replacement and control treatment (p>0.05). The activity of amylase and lipase enzymes showed a significant difference between treatments with different levels of barley concentrate (p<0.05). Digestive enzymes decreased at higher replacement levels, but in the middle levels of replacement, there was less effectsin pancreatic enzymes. Therefore it can be concluded that BPC levels up to 50% of the diet are tolerable for the Caspian salmon, but when it goes higher than this level, will probably result in an increase in anti-nutrients,­ a decrease in nutrient uptake, low diet palatability, and  have adverse effects on fish growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmo trutta caspius
  • Barley protein concentrate
  • Digestive enzymes
  • Hepatic enzymes