تاثیر کود ورمی کمپوست و سایر کودهای آلی بر فراوانی پلانکتون، شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی نورس ماهی سفید دریای خزر (Rutilis kutum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات کود ورمی کمپوست و سایر کودهای آلی بر فراوانی پلانکتون، شاخص‌های رشد و بازماندگی بچه ماهی نورس ماهی سفید دریای خزر (Rutilis kutum)انجام شد برای این منظور بچه ماهیان نورس با وزن اولیه 01/0 ± 15/0 گرم (میانگین ± انحراف معیار) از مرکز بازسازی و حفاظت ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی واقع در شهرستان ساری تهیه شده و به مزرعه پرورش ماهی منتقل گردید و بعد از گذراندن دو هفته دوره سازگاری با شرایط آزمایش در 7 تیمار آزمایشی تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار شاهد (C): بدون کود پایه، تیمار1: (T1) ورمی‌کمپوست 10 تن در هکتار (kg/m31)، تیمار2 (T2): ورمی‌کمپوست 15 تن در هکتار (kg/m3 5/1)، تیمار (T3)3: کمپوست 10 تن در هکتار  (kg/m31)، تیمار (T4)4: کمپوست 15 تن در هکتار  (kg/m35/1)، تیمار  (T5)5: کود گاوی 10 تن در هکتار  (kg/m31)، تیمار6 (T6): کود مرغی 5 تن در هکتار  (kg/m35/0) می­باشد. بچه ماهیان نورس ماهی سفید دریای خزر به مدت 60 روز در تانک­های فایبرگلاس پرورش داده شدند. در پایان آزمایش، نتایج نشان داد که استفاده از انواع کودهای آلی بر شاخص­های رشد اثر معنی­دار داشت بطوریکه بهترین عملکرد رشد و بازماندگی در تیمار اول و تیمار ششم مشاهده شد. جمعیت پلانکتونی تحت تاثیر مقدار و انواع کودهای آلی قرار گرفت بطوریکه بیشترین جمعیت پلانکتونی گیاهی و جانوری در تیمارهای اول و ششم دیده شد. در نتیجه با توجه به نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر می­توان بیان داشت که کود ورمی کمپوست به میزان 10 تن در هکتار در پرورش بچه­ماهیان نورس ماهی سفید با تاثیر مثبت بر پارامترهای رشد و جمعیت پلاکتونی آب می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vermicomposting fertilizer and other organic fertilizers on plankton abundance, growth indices, and survival of Caspian kutum (Rutilis kutum) fry

نویسندگان [English]

  • M. Habibnia
  • S. Bahram
چکیده [English]

In this study, the effect of vermicompost fertilizer and other organic fertilizers on plankton abundance, growth indices and survival of Caspian kutum fry was studied. For this purpose, Caspian Kutum fry with an initial weight of 0.15 ± 0.01 g (mean ± standard deviation) were obtained from the Shahid Rajaee fish hatchery center (Sari, Mazandaran) and transferred to a fish farm. Fish were acclimatized to the experimental conditions for two weeks. After acclimation, these fish were divided into 7 experimental treatments: control treatment (C) : no fertilizer, treatment 1 (T1): vermicompost 10 ton / hectare (1 kg / m3), treatment 2 (T2): vermicompost 15 ton / hectare (1.5 kg / m3), treatment 3 (T3): 10 ton compost / hectare (1 kg / m3), treatment 4 (T4): compost 15 ton / hectare (1.5 kg / m3), treatment 5 (T5): cow manure 10 ton / hectare (1 kg / m3), treatment 6 (T6): poultry manure 5 ton / hectare (0.5 kg / m3). The fish, with a mean weight of 0.15 ± 0.01 g, were reared for 60 days in fiberglass tanks. The results showed that application of organic fertilizers had a significant effect on growth indices. The best growth and survival performance was observed in the treatment of vermicomposting 10 ton/ha and poultry manure. Plankton populations were affected by the amount and types of organic fertilizers and the highest phytoplanktonic and zooplanktonic populations were observed in vermicomposting 10 ton/ha and poultry manure treatments. These results suggested that 10 tons per hectare of vermicompost has positive effect on growth parameters and plankton water population in fish breeding of Caspian kutum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CASPIAN KUTUM
  • Vermicompost
  • Organic fertilizer
  • plankton