بررسی کمی و کیفی بچه‌‌ماهیان خاویاری تا زمان رهاسازی در رودخانه سفیدرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

میزان صید ماهیان خاویاری در سواحل ایرانی دریای خزر طی دو دهه اخیر کاهش بسیار شدیدی یافته است. یکی از راه‌های احیاء ذخایر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری، رهاسازی بچه ماهیان به رودخانه‌‌های منتهی به دریای خزر می‌‌باشد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی کمی وکیفی بچه‌‌ماهیان خاویاری رهاسازی شده به رودخانه سفیدرود که شامل: ازون برون (Acipenser stellatus)، تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris) بودند، شاخص‌های رشد، درصد فراونی وزنی، نرخ رشد، ضریب چاقی، متوسط رشد روزانه، درصد بازماندگی بچه ماهیان رهاسازی شده طی سالهای 97-1396 مورد بررسی قرار گرفتند. میزان رهاسازی بچه ماهیان خاویاری در سال 1396 از این مرکز، 1865506 عدد بوده که تاسماهی ایرانی با3/69 درصد و میانگین وزنی 01/1±3/2 گرم، ازون‌‌برون با4/23 درصد و میانگین وزنی 06/1±34/2 گرم و تاسماهی شیپ با 3/7 درصد و میانگین وزنی56/2±61/5 گرم بوده است و در سال 1397، 1609448 عدد بچه ماهی خاویاری که تاسماهی ایرانی با 68 درصد و میانگین وزنی 75/0±65/1 گرم، ازون‌‌برون با 5/25 درصد و میانگین وزنی 4/1±68/2 گرم، تاسماهی شیپ با 5/6 درصدومیانگین وزنی 34/4±60/11 گرم بود. با توجه به آنالیز همبستگی پیرسون، تعداد روزهای پرورش در دو گونه از تاس‌‌ماهی ایرانی و ازون‌‌برون رهاسازی شده طی سال‌‌های 97-1396 به رودخانه سفیدرود با ضریب رشد، ضریب چاقی، نرخ رشد ویژه و سرعت رشد روزانه در انتهای دوره پرورش ارتباط منفی و مستقیم معنی‌داری داشت (05/0p<). همچنین میانگین رشد روزانه و نرخ رشد ویژه سال 1397 در مقایسه با سال 1396 در تاس‌‌ماهی ایرانی و ازون برون دارای اختلاف معنی‌دار (05/0p<) و در ازون‌‌برون بیشتر از بچه تاس‌‌ماهی ایرانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative study of sturgeon fish until release in the Sefidroud River

نویسندگان [English]

 • Seyed ali Mosavi golsefid
 • Shahram Abdolmaleki
 • Mohammadreza Behroz khoshghalb
 • Jalil Jalilpoor
 • Ali Hallajiyan
 • Mehdi Alizadeh rood poshti
 • Mir hamed Seyed hasani
چکیده [English]

The catch of the sturgeon has declined severely in the last two decades in the Iranian waters of the Caspian Sea. One of the methods for restocking and rehabilitation of the sturgeon stock, is releasing fingerlings and juveniles fish into the rivers leading to the Caspian Sea. In the present study, in order to a quantitative and qualitative evaluation of the sturgeon fingerlings released into the Sefidrood River, which included: stellate sturgeon (Acipenser stellatus), Persian sturgeon (Acipenser persicus) and Ship sturgeon (Acipenser nudiventris), growth indices, weight frequency percentage, growth rate, condition factor, average daily growth and survival percentage of released juveniles were studied during 2017-2018. The total of 1865506 fingerlings of sturgeon released in 2017 from Shahid Dr.Beheshti Sturgeon Restoration and Genetic Conservation Center which comprised Persian sturgeon with 69.3% and the average weight of 2.3±1.01 g, stellate sturgeon with 23.4%  and the average weight of 2.34±1.06 g, and Ship sturgeon with 7.3% and the average weight of 5.61±2.56 g, and  the  total of 1609448 sturgeon fingerlings released in 2018 which included Persian sturgeon with 68% and the average weight of 1.65±0.75 g, stellate sturgeon with  25.5%  and the average weight of 2.68±1.4 g, and Ship sturgeon with 6.5% and the average weight was 11.6±4.34g. Based on the Pearson correlation analysis, there were a negative correlation between the number of culture days for two species of Persian sturgeon and stellate sturgeon released during the years 2017-2018 in Sefidroud River and growth coefficient, condition factor, specific growth rate and daily growth rate at the end of rearing period (p<0.05). Also, the mean daily growth rate and specific growth rate of Persian sturgeon and stellate sturgeon fingerlings in 2017 were significantly higher (p<0.05) compared to 2018 and even in stellate sturgeon were higher than in Persian sturgeon.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Releasing fingerlings
 • Quantitative and qualitative study
 • Sturgeon fingerlings
 • Sefidroud River
 • Caspian Sea