اثر آرتمیا Artemia urmiana غنی شده با ریزجلبک کیتوسروس (Chaetoceros sp.) بر ترکیب اسیدهای چرب و وضعیت آنتی‌اکسیدانی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر، به‌‌منظور بررسی اثر آرتمیا Artemia urmiana غنی شده با ریزجلبک کیتوسروس (Chaetoceros sp.) بر ترکیب اسیدهای چرب و وضعیت آنتی‌اکسیدانی میگوی پاسفید غربی  (Litopenaeus vannamei) به مدت دو ماه صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد 3000 پست لارو میگو با میانگین وزنی  03/0± 36/0 گرم در یک طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار آزمایشی و سه تکرار ( با تعداد 250 قطعه در هر تکرار) که شامل تیمار آزمایشی شاهد (تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیای غنی نشده) و تیمارهای آزمایشی 2، 3، 4 که به‌ترتیب با ناپلیوس آرتمیای غنی شده با ریز جلبک کیتوسروس با تراکم 104× 442، 104× 348 و 104× 120 سلول در هر میلی‌‌لیتر تغذیه شده‌اند، مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصله، در پایان آزمایش، بیشترین میزان ایکوزاپنتانوییک اسید (35/0±95/6 درصد) و دوکوزاهگزانوئیک اسید (07/1±91/7 درصد)، آراشیدونیک اسید (02/1±28/6 درصد)، گاما لینولنیک اسید (12/0±87/0 درصد) و استئاریک اسید (15/0±75/9 درصد) در تیمار 4 مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان سوپراکسید دیسموتاز (18/2±12/26 واحد بر میلی‌‌لیتر)، گلوتاتیون پراکسیداز (80/4±10/83 واحد بر میلی‌‌لیتر) و کاتالاز (12/0±38/5 واحد بر میلی‌‌لیتر) در تیمار4 گزارش شد و اختلاف معنی‌‌داری با سایر تیمارها نشان داد (05/0>p). در کل، نتایج این تحقیق نشان داد که تیمارهای تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا غنی شده با تراکم مختلف ریزجلبک کیتوسروس، ترکیب اسید‌‌های چرب و وضعیت آنتی اکسیدانی بهتری را در مقایسه با شاهد نشان دادند و استفاده از ناپلیوس آرتمیای غنی شده با تراکم 104× 120 سلول در هر میلی‌‌لیتر ریزجلبک کیتوسروس در جیره غذایی پست لارو میگو توصیه می‌‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of enriched Artemia urmiana with Chaetoceros sp. microalgae on fatty acid composition and antioxidant status of Litopenaeus vannamei

نویسندگان [English]

  • Shahpari Rigigoong
  • Pariya Akbari
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effect of enriched Artemia urmiana with Chaetoceros sp. microalgae on fatty acid composition and antioxidant status of Litopenaeus vannamei for two months. This study was conducted in a completely randomized design with 3000 post- larvae of shrimp (with an average weight of 0.36±0.03 g) in four treatments and three replicates (n=250 in each replicate), including a control group fed with un-enriched Artemia nauplius, other groups (treatment 2, 3, and 4) fed with Artemia nauplius enriched with Chaetoceros sp. microalgae with 442×104, 348×104 and 120×104 cell/mL densities respectively. The results showed that at the end of the experiment, the highest EPA (6.95± 0.35%) and DHA (7.91±1.07 %), arachidonic acid (AA; 6.28± 1.02%), gamma-Linolenic acid (0.87±0.12 %) and stearic acid (9.75±0.15 %) was showed in treatment 4. Also, the highest, superoxide dismutase (SOD, 26.12±2.18 Unit/mL), glutathione Peroxidase (GPx, 83.10±4.80 Unit/ mL), and catalase (CAT, 5.38±0.12 Unit/mL) shown in treatment 4 which showed significant difference compared to other treatments (P<0.05). Overall, the results of this study showed that treatments fed with enriched Artemia nauplius with different densities of Chaetoceros sp. microalgae showed better fatty acid composition and antioxidant status compared to those of the control. And the use of enriched Artemia nauplius with a density 120× 104 cell/mL of Chaetoceros sp. microalgae are recommended in Litopenaeus vanname post larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia nauplius
  • Fatty acid composition
  • Antioxidant status
  • Chaetoceros sp. microalgae
  • Litopenaeus vannamei