مقایسه سیستم مدار بسته و بایوفلاک بر تغییرات شاخص‌های رشد، ایمنی غیر اختصاصی و ترکیبات بیوشیمی لاشه کپور ماهی معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به منظور سنجش و مقایسه سیستم‌‌های پرورش ماهی بر اساس شاخص‌‌های تغذیه، رشد، ایمنی غیر اختصاصی و ترکیبات لاشه ماهی کپور معمولی انجام شد. ماهیان با میانگین وزنی حدودی3/0±5/21 گرم انتخاب و بعد از طراحی سیستم‌‌های مورد نظر و طی دوره سازگاری، در تانک‌‌های فایبرگلاس 100 لیتری در چهار تیمار (بایوفلاک، مداربسته و دو تیمار شاهد) به مدت دو ماه پرورش داده شدند. در انتهای دوره پرورش شاخص‌‌های رشد، ایمنی و ترکیبات لاشه ماهیان مورد آزمایش قرار گرفت. در نهایت بین شاخص‌‌های رشد و تغذیه مانند وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و درصد بازماندگی و نیز شاخص‌‌های ایمنی غیر اختصاصی بین تیمارهای بایوفلاک و مداربسته اختلاف معنی‌‌دار مشاهده شد .(P<0/05) دربین تیمارهای بایوفلاک، مداربسته و شاهد 1 از لحاظ ترکیبات پروتئین، چربی و رطوبت اختلاف معناداری مشاهد نشد (P>0/05). اما بین این تیمارها با تیمار شاهد 2 اختلاف معنا‌‌داری وجود داشت .(P<0/05) از لحاظ شاخص‌‌‌های ایمنی نیز اختلاف معناداری بین سیستم مداربسته و بایوفلاک مشاهده نشد، اما میزان سوپر اکسیداز دیسموتاز در تیمار بایوفلاک سطح بالاتری را نشان داد. به طور کلی، نتایج نشان می‌‌دهد که تیمار بایوفلاک از نظر شاخص‌‌های رشد، ایمنی غیر اختصاصی مانند سوپراکسیداز دیسموتاز و نیز ترکیبات لاشه با توجه به کاهش غذای مصرفی روزانه شرایط بهتری را جهت پرورش کپور ماهی معمولی فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of biofloc and recirculation aquaculture systems on growth performance, nonspecific immunity and body composition of common carp

نویسندگان [English]

  • Mona Tabarok
  • Seyed jaafar Seifabadi
  • Gholamreza Salehi jozani
  • Habibolah Yoonesi
چکیده [English]

This study was carried out to compare the effect of different culture systems on the growth performance and body composition of common carp (Cyprinus carpio). Fish juvenile was selected by initial average weight of 21.5 ±0. 3 after designs the systems and adaptation period were randomly distributed in fiberglass tanks (with 100 liters capacity). The experiment lasted for 2 months.  At the end of experiment, growth parameters including final weight, weight gain percentage, specific growth rate, survival; and whole body proximate analyses including protein, fat and ash levels were examined. Finally, there were significant differences in final weight, specific growth rate, and feed conversion ratio and survival rate between experimental treatments (p<0.05). There was no significant difference between treatments (biofloc, recirculating aquaculture system) for whole body’s moisture, fat and protein (p>0.05). But there was a significant difference among body protein, ash and fat among control 2 treatment and other treatments (p<0.05). Also there was no significant difference between biofloc and recirculating aquaculture system for lysozyme and complement activity in treatments whereas the fish in biofloc showed a significant higher superoxide dismutase than the others (p<0.05). The results obtained in this experiment, suggest that biofloc improves growth parameters, immune response even with decreasing percentage of daily feeding in common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofloc
  • Closed system
  • Common carp
  • Growth
  • Body compounds