جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله دانه کنجد در جیره غذایی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و تأثیر آن بر شاخص‌های رشد، تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی لاشه و آنزیم‌های کبدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در آزمایش حاضر، استفاده از کنجاله روغن کشی شده دانه کنجد در جیره ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان در سطوح مختلف به جای کنجاله سویا مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور تعداد 4 تیمار آزمایشی هرکدام با 3 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در نظر گرفته شد. تیمارها عبارت بودند از تیمار شاهد (T0) بدون کنجاله کنجد و سه تیمار آزمایشی T5، T10 و T15 به‌ترتیب حاوی 5، 10 و 15 درصد از کنجاله کنجد که بچه ماهیان 20 گرمی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان به مدت 8 هفته با این جیره‌ها تغذیه شدند. در پایان آزمایش شاخص‌های رشد و تغذیه شامل وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، نرخ بهره‌وری چربی و نیز مصرف غذا اختلاف معنی‌داری را میان تیمارهای مختلف نشان نداد (05/0>p). البته در شاخص نرخ بهره وری پروتئینی اختلاف معنی‌دار میان تیمارهای T10 (01/0±23/0) و تیمار T15 (0/0±21/0) به‌وجود آمد. در ارتباط با شاخص کبدی، شاخص احشایی و ضریب چاقی نیز اختلاف معنی‌‌دار میان تیمارهای آزمایشی مشهود بود به‌طوری‌که بیشترین آنها به‌‌ترتیب مربوط به تیمار T10 (02/0±07/1 درصد)، T10 (25/0±29/6 درصد) و T15 (01/0±05/1) بود و کمترین آن‌ها نیز به‌‌ترتیب در تیمارهای T15 (02/0±99/0 درصد)، T15 (18/0±78/5 درصد) و T0 (01/0±03/1) مشاهده شد. اندازه‌‌گیری ترکیبات بیوشیمیایی عضله نیز اختلاف معنی‌‌دار (05/0>p) را در میزان پروتئین، چربی و رطوبت ماهیان مربوط به تیمارهای مختلف نشان دادند، اما در میزان خاکستر اختلاف معنی‌‌دار نبود. مقایسه میانگین سطوح فعالیت آنزیم‌های کبدی نیز اختلاف معنی‌‌داری را میان تیمارهای مختلف نشان داد (05/0>p) به‌طوری‌که میزان فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز همراه با افزایش کنجاله کنجد کاهش معنی‌‌دار نشان دادند و بالعکس سطح فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز همراه با افزایش سطح جایگزینی، افزایش معنی‌‌دار پیدا کرد (05/0>p). با توجه به نتایج کسب شده، می‌توان بیان کرد که استفاده از کنجاله کنجد به جای کنجاله سویا در جیره ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان تا سطح 75 درصد، تأثیر معنی‌‌دار بر شاخص‌های رشد و تغذیه‌ای ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان نداشت و موجب ارتقاء سلامت و کیفیت لاشه این ماهی نیز گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Replacement of soybean meal with sesame oil-cake in the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) diet and its effects on growth indices, nutrition, fillet biochemical compositions, and liver enzymes

نویسندگان [English]

  • Amin Hashemipanahmehrabadi
  • Gholamreza Rafie
  • Sepideh Bozorgi
چکیده [English]

In the present study, the effects of the different levels soybean meal replacement with sesame oil-cake in rainbow trout diet on growth performance, body biochemical composition and liver enzymes were evaluated. An 8-week feeding period were performed by Four experimental diets with different levels of sesame oil-cake 0% (S0), 5% (S5), 10% (S10) and 15% (S15), respectively, in a completely randomized design in triplicate. Growth and nutrition indices including final weight (FW), specific growth rate (SGR), weight gain (WG), feed conversion ratio (FCR), lipid efficiency rate (LER) and feed intake (FI) did not show significant differences between different treatments (p<0.05). However, there was a significant difference between S10 (0.23) and S15 (0.21) treatments in protein efficiency rate (PER). In contrast, hepato somatic index (HSI), visceral somatic index (VSI) and condition factor (CF), showed significant difference (p<0.05) between experimental treatments, so that most of them were related to the treatments (S10= 1.07), (S10= 6.29) and (S15= 1.05, respectively, and the lowest of them were observed in the treatments (S15= 0.98), (S15= 5.78) and (S0= 1.02), respectively. There was a significant difference in fillet protein, lipid and moisture (p<0.05) but the amount of ash did not show any significant difference. In addition, the activity of alanine amino transferase and aspartate amino transferase showed a significant decrease with increasing sesame meal and conversely, the activity level of alkaline phosphatase increased significantly with increasing replacement level (p<0.05). According to the results, it can be stated that not only the use of sesame meal instead of soybean meal up to 15% did not have a significant effect on rainbow trout growth and nutritional indices and also improved the health status and quality of the fillet biochemical composition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sesame oil-cake
  • Rainbow trout
  • Growth indices
  • Liver enzymes
  • Biochemical composition