جداسازی و شناسایی مولکولی Vibrio alginolyticus از ماهیان دریایی پرورشی در مزارع استان‌‌های جنوبی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بیماری‌های باکتریایی چالش بزرگ پیش‌روی توسعه صنعت آبزی‌پروری هستند و به‌ عنوان یک هشدار برای پرورش‌دهندگان محسوب می‌‌شوند. بیماری ویبریوز ناشی از باکتری‌های جنس ویبریو به‌ویژه Vibrio alginolyticus در مناطق گرم و معتدله است که هر ساله خسارت سنگینی به اقتصاد تولید ماهیان دریایی وارد می‌کنند. هدف از تحقیق حاضر، جداسازی و شناسایی این باکتری از ماهیان دریایی پرورشی دارای علائم سپتی سمی باکتریایی در مزارع استان‌های جنوبی کشور بود. در مجموع، تعداد 130 قطعه ماهی نمونه‌برداری و جداسازی نمونه‌‌های باکتریایی به روش معمول انجام شد. جدایه ها از نظر ویژگی‌‌های بیوشیمیایی و مولکولی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن‌های 16 S rRNA و Collagenase به‌‌ترتیب جهت شناسایی جنس ویبریو و گونه alginolyticus V. به روش واکنش زنجیره پلیمراز مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی مولکولی نشان داد، تعداد 109 جدایه از 119 جدایه مظنون به جنس ویبریو، به عنوان جنس ویبریو تأیید شدند. همچنین از این تعداد، 48 جدایه متعلق به گونه V. alginolyticus  بود. نتیجه‌گیری می‌شود که علت بیش 44 درصد از موارد ویبریوز، ناشی از آلودگی با V. alginolyticus است. همچنین از تعداد 250 قطعه بچه ماهی باس دریایی جهت آزمایشات تعیین LD50 استفاده گردید و کمترین LD50 محاسبه شده برای جدایه‌ها ویبریو آلجینولیتیکوس، معادلfish/CFU  108 × 83/1  محاسبه گردید. نتایج نشان‌دهنده نقش قابل ملاحظه‌ ویبریوز و درصد بالای حضور گونه V. alginolyticus در سپتی‌‌سمی باکتریایی در ماهیان مورد بررسی بود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and molecular identification of Vibrio alginolyticus from cultured marine fish in farms located south provinces of Iran

نویسندگان [English]

 • Hossein Hooshmand
 • Mina Ahangarzadeh
 • Ayeh Sadat sadr
 • Samira Nazemroaya
 • Masood Ghorbanpoor
 • Takavar Mohammadiyan
 • Shapoor Kakoolaki
 • Ashkan AZhdari
چکیده [English]

Bacterial diseases are a major challenge and warning to the development of aquaculture industry. Vibriosis is caused by bacteria of the genus Vibrio, especially Vibrio alginolyticus, in warm and temperate regions, which cause severe damages to the marine fish production economy every year. The aim of the present study was to isolate and identify this bacterium from farmed marine fish with bacterial septicemia symptoms in the farms of the southern provinces of the Iran. A total of 130 fish were sampled and isolated bacterial samples by conventional methods. Isolates were examined for biochemical and molecular properties using specific primers of 16 S rRNA and Collagenase genes to identify Vibrio sp. and alginolyticus species by polymerase chain reaction, respectively. Molecular analysis showed that 109 isolates out of 119 suspected isolates of Vibrio genus were confirmed as Vibrio genus; also, 48 isolates belonged to V. alginolyticus. It is concluded that the cause of more than 44% of cases of vibriosis is caused by infection with V.alginolyticus. For the LD50 determination, 250 Asian sea bass were used and the lowest LD50 calculated for Vibrio alginolyticus isolates was 1.83× 10 8 fish/CFU. The results showed a significant role of vibriosis as well as a high percentage of V. alginolyticus in bacterial septicemia in the studied fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultured marine fish
 • vibriosis
 • Vibrio alginolyticus
 • Polymerase chain reaction
 • LD50