جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با سطوح مختلف روغن گیاهی کانولا بر شاخص‏های رشد، ترکیب لاشه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ‏های گوارشی بچه تاسماهیان سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تاثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن ماهی کیلکا با روغن کانولا بر شاخص‏های رشد، ترکیب لاشه و آنزیم‌های گوارشی بچه تاسماهیان سیبری (Acipenser baerii) مورد بررسی قرار گرفت. 180 عدد بچه ماهی (وزن متوسط 09/2±5/22 گرم) به مدت 10 هفته با 4 جیره غذایی پروتئین و چربی (44 و 14 درصد) ((1: 100 درصد روغن ماهی (FO100)، 2: 100 درصد روغن کانولا (CO100)،3: 50 درصد روغن ماهی + 50 درصد روغن کانولا (CO50+FO50) و 4: 70 درصد روغن ماهی + 30 درصد روغن کانولا (FO100+CO30)) تغذیه شدند. میاﻧﮕﻴن شاخص‌های رشد و کارایی غذا در ﺑﭽﻪﻣﺎﻫﻴان تغذیه شده با جیره های FO100 و CO100 به طور معنی‏داری نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی مخلوطی از روﻏﻦ کانولا و روغن ماهی (CO50+FO50 و FO100+CO30) کمتر بود (05/0p<). تغییر در نسبت روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ و روﻏﻦ کانولا موجب تغییر معنی‌دار در رطوﺑﺖ، ﭼﺮﺑﯽ و خاکستر لاشه (05/0p<) شد، اما اثر معنی‌داری بر پروتئین لاشه نداشت (05/0p>). مقادیر آنزیم لیپاز و کیموتریپسین در ماهیان تغذیه‌شده با جیره ‏CO50+FO50 به‌ طور معنی‌داری بالاتر از ماهیان تغذیه شده با جیره‏های  FO100و CO100 بود (05/0p<). نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده ترکیبی از منابع روغن گیاهی و روغن جانوری به نسبت مساوی تاثیر بهتری بر شاخص‌های رشد، ترکیب لاشه و آنزیم‌های گوارشی تاسماهی سیبری در مرحله رشد دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Replacement of fish oil with canola vegetable oil based diets on growth and survival of the Siberian sturgeon (Acipenser baerii) fry

نویسندگان [English]

  • Mirhamed Seyed Hassani
  • Mahmood Mohseni
  • Mansoor Sharifian
  • Somayeh Hasanpoor
چکیده [English]

The effect replacement of various kilka fish oil with canola oil was investigated on growth indices, body composition, and digestive enzymes of Siberian sturgeon (Acipenser baerii). One hundred and eighty fry fish (22.5±2 2.09 g average weight) were fed with four isonitroginus and isolipid diets (44 and 14%) (1: 100% fish oil (FO100), 2: 100 % of canola oil (CO100), 3: 50% fish oil+50% canola oil (CO50+FO50) and 4: 70% fish oil+30% canola oil (FO100+CO30)) for 10 weeks. The mean growth and feed efficiency indices in the fish fed with FO100 and CO100 diets were significantly lower than CO50+FO50 and FO100+CO30 (P<0.05). The changes in the canola oil/fish oil ratio caused changes in the body moisture and ash contents (P<0.05), but had no significant effect on the body protein (P>0.05). The lipase and chymotrypsin levels in the fish fed with CO50+FO50 diet were significantly higher than the fish fed with FO100 and CO100 diet. The results of this study indicated that using a combination of vegetable oil and fish oil in equal proportions has a relatively better effect on the growth indices, body composition, and digestive enzymes of Siberian sturgeon in the growth stage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siberian sturgeon (Acipenser baeri)
  • Canola oil
  • Fish oil
  • Growth performance and survival