اثر سیستم بیوفلاک بر شاخصهای رشد، ترکیب بدن و آنزیمهای گوارشی ماهی جوان کپور معمولی در تراکمهای مختلف پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر شاخص‌های رشد، ترکیب بدن و آنزیم‌های گوارشی ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک با تراکم‌های مختلف پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. بدین‌‌منظور، 825 بچه ماهی کپور معمولی (2/1±17 گرم) به طور تصادفی در 5 تیمار (3 تکرار) و تعداد 15 تانک فایبرگلاس200 لیتری در آزمایشگاه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل شدند. تعداد 25 عدد ماهی در تانک (12/2 کیلوگرم در متر مکعب) همراه با تعویض آب (شاهد) و نیز 25 عدد (12/2،D25)، ۵۰ عدد (۲۴/۴،D50)، 75 عدد (37/6،D75) و 100 عدد ماهی (5/8،D100) کیلوگرم در متر مکعب در تانک به عنوان تیمارهای بیوفلاک ذخیره شدند. دوره نوری شامل تناوب۱۲ ساعت روشنایی و تاریکی و طول دوره آزمایش ۴۰ روز بود. تیمار شاهد و سایر تیمارهای آزمایشی به‌ترتیب، با جیره غذایی تجاری حاوی 35 درصد پروتئین و 25 درصد پروتئین به صورت دستی، سه بار در روز و به میزان 3 درصد وزن بدن تغذیه شدند. مقدار پارامترهای اکسیژن محلول، دما، pH و شوری در سیستم بیوفلاک با تیمار شاهد اختلاف معنی‌‌داری نداشتند (05/0P>). شاخص‌‌های BFV یا حجم بیوفلاک و TSS یا کل ذرات معلق در تیمارهای بیوفلاک در مقایسه با شاهد مقدار بالاتری داشتند (05/0>P). در سیستم بیوفلاک میزان نیتریت و  نیتروژن کل آمونیاکی در تیمارهای بیوفلاک در مقایسه با تیمار شاهد مقدار پایین‌‌تری داشتند(05/0>P) داشتند. میزان نیترات در تیمار D100 در مقایسه با سایر تیمارهای بیوفلاک افزایش یافت (05/0>P). وزن نهایی، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و ضریب کارایی غذا در تیمارهای بیوفلاک  D25و D50 تغذیه شده با پروتیین پایین‌تر اختلاف معنی‌‌داری با شاهد نداشت (05/0<P). ضریب کارایی پروتئین در تیمار D25 و D50 در مقایسه با شاهد افزایش یافت (05/0>P). کمترین میزان پروتئین در تیمار D100 به طور معنی‌داری در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده شد (05/0>P). فعالیت آنزیم‌‌های لیپاز، آمیلاز و آلکالین فسفاتاز در سیستم بیوفلاک در مقایسه با شاهد اختلاف ‌‌معنی‌‌داری نداشتند (05/0<P). نتایج این مطالعه نشان داد که سیستم بیوفلاک ضمن کاهش بار آلودگی نیتریت و آمونیاک آب محیط پرورشی، میزان مصرف پروتئین جیره را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of biofloc system on growth indices, body composition and digestive enzymes of juvenile common carp (Cyprinus carpio) in different stocking rates

نویسندگان [English]

  • Mohammad Torfi
  • Ebrahim Rajabzadeh ghotrami
  • Hamid MohammadiAzarm
چکیده [English]

In the present study, growth indices, body composition and digestive enzymes of juvenile common carp (Cyprinus carpio) were investigated in biofloc system with different stocking rates. So, 825 juvenile fish (17±1.2g) were randomly transferred to 15 fiberglass 200 liter tanks in lab of Khorramshahr University of Marine Science and Technology. Twenty five fish were stocked in a tank (2.12 kg/m3) with water exchange (control), and also 25 (2.12 kg/m3, D25), 50 (4.24 kg/m3, D50), 75 (6.37 kg/m3, D75) and 100 fish (8.5 kg/m3, D100) were stocked in tanks as a biofloc treatments. The photoperiod included 12 h light and 12 h darkness and the duration of the experiment was 40 days. Control and other treatments treatment were fed with a commercial diet containing 35% and 25% protein, respectively for 40 days. The fish were fed manually, three times a day (8:30, 12:00 and 15:30) based on 3% of the body weight. In the control treatment, the water was exchanged 25% every two days. Dissolve oxygen, temperature, pH and salinity parameters were not significantly different in biofloc system compared to the control (P>0.05). Biofloc volume (BF) and total suspended solids (TSS) values were higher in biofloc treatments than the control (P<0.05).  Total ammonia and nitrite levels were lower in biofloc treatments than the control (P<0.05). The nitrate levels were higher in D100 treatment than other biofloc treatments (P<0.05). Final weight, percentage of weight gain, specific growth rate and feed conversion ratio were not significantly different in D25 and D50 treatments compared to the control (P<0.05). The protein efficiency was significantly increased in B25 and D50 treatments compared to the control (P<0.05). The lowest protein content was observed in D100 treatment compared to the other treatments (P<0.05). The lipase, amylase and alkaline phosphatase activities did not show significant difference in biofloc treatments compared to the control (P<0.05). The results of this study showed that biofloc system decreased the consumption of dietary protein while reducing the pollution load of nitrite and total ammonia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofloc
  • Growth indices
  • Body composition
  • Digestive enzymes
  • Density
  • Common carp