بررسی اثرات زیست‌بومی حضور گونه‌‌های غیر بومی در تالاب بین‌المللی شادگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

متأسفانه در حال حاضر، حضور ناخواسته گونه‌‌های غیربومی و گونه‌‌های مهاجم و با قابلیت تهاجم در تالاب شادگان به عنوان یکی از چالش‌‌های اصلی برای صیادان بومی و جوامع محلی تبدیل شده است. در این مطالعه عملیات میدانی از آبان 1397 لغایت مهر 1398 در تالاب شادگان انجام شد. عملیات آزمایشگاهی شامل، بیومتری ماهیان و آنالیز پارامترهای زیستی، رسیدگی جنسی و تغذیه نمونه‌‌ها بر اساس روش‌‌های استاندارد انجام شد. نتایج حاصل از بررسی تعداد 898 نمونه جمع‌آوری شده از انواع گونه‌‌های تیلاپیا در تالاب شادگان مشخص گردید که ترکیب صید شامل284 نمونه تیلاپیای زیلی (Tilapia zillii) با 6/31 درصد، 578 نمونه تیلاپیای اورئوس (Oreochromis aureus) با3/64 درصد و 36 نمونه تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) با 4 درصد بوده است. بیشترین فراوانی ماهی تیلاپیای زیلی در دامنه طولی 13-11 سانتیمتر، ماهی تیلاپیای اورئوس 23-7 سانتیمتر  و تیلاپیای نیل 16-13 سانتیمتر  بوده است. در شرایط کنونی حضور گسترده سه گونه ماهی تیلاپیا در تالاب شادگان با میزان صید بیش از 50 درصد در بیشتر ماه‌ها به همراه شرایط نامساعد محیطی به‌ویژه کاهش کیفیت و کمیت آب ورودی در نتیجه ورود پساب‌‌های کشاورزی و صنعتی، سد سازی‌‌ها و کاهش حجم آبهای تغذیه‌کننده، تالاب را در وضعیت چالش‌برانگیزی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of ecological effects of the presence of non-native species in Shadegan International Lagoon

نویسندگان [English]

  • Farhnaz Kiyan ersi
  • Hoshang Ansari
  • Fatemeh Hekmatpoor
  • Fereydon Oufi
  • Hossein Hooshmand
  • Jamil Banitorfizadegan
چکیده [English]

Unfortunately, the high diversity and high geographical spread of invasive species, e.g. tilapia species in Shadegan lagoon, has become one of the main challenges for the native fishermen and local communities in it. This study conducted field operations from October 2018 to September 2019. Laboratory experiments including the fish biometry, analysis of the biological parameters, the sexual maturity and nutrition were performed based on standard methods. The results of 898 sampling from different species of tilapia showed that fishing combination included 284 redbelly tilapia (Tilapia zillii) with 31.6 %, 578 Blue tilapia, (Oreochromis aureus), with 64.3% and Nile Tilapia, (Oreochromis niloticus), with 4%. The highest abundance of redbelly tilapia (Tilapia zillii) was observed in the length range of 11-13 cm, Blue tilapia, (Oreochromis aureus), with a wide length range of 7-23 cm and Nile Tilapia, (Oreochromis niloticus), in the length range of 13-16 cm. At present, the distribution of three invasive species of tilapia in Shadegan lagoon with more than 50% fishing during the most of months on the year along with unfavorable environmental conditions specially, reduction of quality and quantity of inlet water due to the agriculture and industrial Effluents and dam construction and reduction of water volume, lagoon become in a challenging situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Invasive species
  • Environmental effects
  • Shadegan Lagoon
  • Khuzestan