بررسی تولید آنتی‌بادی پلی‌کلونال IgG در پاسخ به تزریق ویروس کشته شده سپتی‌سمی خونریزی دهنده (VHSv) ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) در خرگوش Oryctolagus cuniculus به منظور تولید کیت تشخیص سریع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 آبزی‌پروری به یکی از بخش‌های پایدار، دارای آینده‌ای روشن و امیدبخش برای تامین و تضمین امنیت غذای انسان تبدیل شده‌ که بi دلیل نیاز به افزایش تولید این غذای سلامتی، پرورش متراکمآبزیان  مورد استقبال قرار گرفته است که این موضوع می‌‌تواند آبزیان را مستعد بیماری به‌خصوص انواع ویروسی کند. در سال‌های گذشته بیماری ویروسی VHS  خسارات جبران‌ناپذیری به تولید کنندگان ماهی قزل‌آلای کشور وارد نمود . تشخیص سریع بیماری وحذف سریع ماهیان آلوده در مراحل اولیه بیماری، برای کنترل موثر شیوع بیماری و کاهش هدر رفت هزینه‌ها امری ضروری است که کیت‌های تشخیص سریع در این خصوص کاربرد خواهند داشت. این کیت‌ها بر پایه آنتی‌بادی ساخته می‌شوند که در این پروژه تولید آنتی‌بادی پلی‌کلونال IgG علیه ویروسVHS در مدل حیوانی خرگوش نیوزلندی (Oryctolagus cuniculus) مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. بدین منظور، از استوک ویروس VHSV-Ia سویه  DK-5151 با کد بانک ژنی (GenBank Accession No: AF345859) تهیه شده از آزمایشگاه رفرنس اروپا پس از آماده‌سازی به عنوان آنتی‌ژن جهت تحریک سیستم ایمنی با آدجوانت کامل فروند در 4 تیمار شامل کنترل منفی آب مقطر، تیمار یک، با غلظت 1 سی‌سی ویروس کامل، تیمار دو، با غلظت  5/0 سی‌سی ویروس و 5/0 سی‌سی آدجوانت فروند، تیمار سه، با غلظت 75 صدم  ویروس و 25 صدم آدجوانت، تیمار چهار با غلظت  25 صدم  ویروس و 75 صدم آدجوانت، به مدت چهار ماه، هر ماه یکبار به صورت IM به 5 گروه سه تایی خرگوش‌های نیوزلندی تزریق، بعد از 15 روز، نسبت خون‌گیری از ورید کناری گوش  اقدام و جذب نوری آنتی‌بادی (OD) اندازه‌گیری گردید که در طول 4 بار خونگیری میزان جذب نوری آنتی‌‌بادی IgG در بین گروه‌‌ها تفاوت معنی‌داری (P<.0/05) نشان داد. سپس تخلیص آنتی‌بادی از طریق ستون کروماتوگرافی جذبی پروتئین G سفارز فعال شده Sepharose® 4B) ) انجام و OD آنتی‌‌بادی‌های تخلیص شده با دستگاه Nano 200- Ver1.0  در طول موج 280 نانومتر به‌ترتیب در تیمار دوم 60/2 و تیمار سوم 38/2 و غلظت آنتی‌بادی به‌‌ترتیب 15/0 ± 82/1 و 12/0± 67/1 میلی‌گرم در میلی‌‌لیتر محاسبه گردید. قرار است از این آنتی‌بادی در کیت تشخیص سریع  این بیماری استفاده گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of polyclonal IgG antibody in Response to injection of viral Hemorrhagic Septicemia killed virus(VHSv) of trout fish(Oncorhyncus mykiss) in rabbit(Oractulagus cuniculus) in order to produce rapid diagnostic kit

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Hafezieh
  • Mohades Ghasemi
  • Shapoor Kakoolaki
  • Reza Kazempoor
چکیده [English]

Aquaculture has become one of the sustainable sectors with a bright and promising future to ensure the safety of human food. Due to the need to increase the production of this healthy food, intensive aquaculture has been welcomed, which causes many diseases, especially viral. In recent years, VHS virus has caused irreparable damage to the country's trout fish producers. Rapid diagnosis and elimination of infected fish in the early stages of the disease is essential to control the spread of the disease effectively and reduce cost wastage, and rapid diagnostic kits will be very useful. These kits are made out of  antibodies. In this research, the production of polyclonal IgG antibodies against VHS virus was investigated in a New Zealand rabbit animal model(Oractulagus cuniculus). In order to this , the stock of  VHS GenBank Accession No: AF345859) Prepared by European Reference Laboratory as  an antigen to stimulate the immune system with Freund's complete adjuvant in four treatments including negative control of distilled water, treatment one with a concentration of 1 cc virus Complete, treatment two with a concentration of 0.5cc virus and 0.5cc adjuvant Freund, treatment three with a concentration of 75% virus and 25% adjuvant, treatment four with a concentration of 25% virus and 75% adjuvant, for four months, once a month IM In 5 groups of New Zealand rabbits injected, after 15 days, the ratio of blood sampling from the peripheral vein and antibody absorption (OD) were measured. During 4 blood samples, the amount of IgG antibody absorption was significantly different between the groups P <0.05) showed. Antibody purification was then activated by Sepharose Protein G adsorption chromatography column 4B (Sepharose® 4B) ) and OD of antibodies purified by Nano-200-Ver1.0 at 280 nm in the second treatment were 2.60 and the third treatment was 2.38 and the antibody concentrations were 1.82 and 1.67 mg, respectively. This antibody is going to be used in the rapid diagnosis kit of this disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trout fish
  • Viral hemorrhagic septicemia
  • Polyclonal antibody
  • Rapid diagnosis