تعیین گونه مناسب نرم تن برای صنایع دارویی و غذایی با استفاده از پروفایل استرول و اسیدهای چرب چهار گونه نرم‌‌تن دریایی ساحل قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی پروفایل استرول و اسیدهای چرب چهار گونه نرم‌‌تن (دوکفه‌‌ای صخره‌‌ای اویستر ؛Saccostrea cuculata، دوکفه‌‌ای کلم؛ Callista umbonella و صدف ملوک یا استوانه‌‌ای؛ Solen vagina) و یک گونه حلزون خوراکی (Ampullaria cuprina) و تعیین بهترین گونه نرم تن ساحل قشم طراحی شده است. گونه‌‌های نرم‌‌تن (هرکدام 100 عدد) در جعبه‌‌های سرد به همراه یخ نگهداری و به آزمایشگاه انتقال داده شدند و محتوی اسید‌‌های چرب و استرول‌‌های نرم تن با کمک دستگاه کرماتوگرافی گازی آنالیز شدند. بیشترین میزان مریستیک اسید (14:0)، لوریک اسید (12:0)، پنتادکانوئیک اسید (15:0)، هپتادکانوئیک اسید (17:0)، استئاریک اسید (18:0) و مجموع اسید‌‌های چرب اشباع در حلزون خوراکی و کمترین مریستیک اسید (14:0)، پالمیتولئیک اسید (16:1)، پنتادکانوئیک اسید (15:0)، هپتادکانوئیک اسید (17:0) و استئاریک اسید (18:0) در دوکفه‌‌ای صخره‌‌ای اویستر مشاهده شد. کمترین میزان کلسترول و بیشترین میزان 5 و 12 استیگما درانول، کمپاستونول، استیگما استرول، دلتا 7 کمپسترول و دلتا 5 اوناسترول نیزدر حلزون خوراکی مشاهده شد. این مطالعه، بر تفاوت پروفایل استرول و اسید‌‌های چرب چهار گونه نرم‌‌تن انتخاب شده تاکید داشت که بهترین پروفایل استرول و اسید‌‌های چرب در حلزون خوراکی مشاهده شد که می‌‌تواند برای تولید محصولات بهداشتی مختلف، در صنایع دارویی و غذایی پیشنهاد گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the suitable mollusk species for pharmaceutical and food industries using sterol and fatty acid profiles of four marine mollusc species from Qeshm coast.

نویسندگان [English]

  • Pariay Akbari
  • Asmaa Meftahzehi
چکیده [English]

This study aims to investigate the profile of sterols and fatty acids of four species of molluscs (rock oyster bivalve; Saccostrea cuculate, clam bivalve; Callista umbonella and cylindrical clam; Solen vagina) and one edible snail species. (Ampullaria cuprina) and determining the best mollusc species of Qeshm beach has been designed. Mollusc species (100 each) were kept in cold boxes with ice and transferred to the laboratory, and the content of fatty acids and mollusk sterols were analyzed with the help of gas chromatography. The highest amount of myristic acid (14:0), lauric acid (12:0), pentadecanoic acid (15:0), heptadecanoic acid (17:0), stearic acid (18:0) and total saturated fatty acids in snail Edible and lowest myristic acid (14:0), palmitoleic acid (16:1), pentadecanoic acid (15:0), heptadecanoic acid (17:0) and stearic acid (18:0) in rock oyster bivalves was observed. The lowest amount of cholesterol and the highest amount of 5 and 12 stigmadranol, campastonol, stigma sterol, delta 7 campestrol and delta 5 onasterol were also observed in edible snail. This study emphasized the difference in the profile of sterols and fatty acids of four selected mollusk species, and the best profile of sterols and fatty acids was observed in the edible snail, which can be suggested for the production of various health products in the pharmaceutical and food industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sterol
  • Fatty acid composition
  • Saccostrea cuculata
  • Callista umbonella
  • Solen vagina
  • Ampullaria cuprina