دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1401 
مطالعه تغییرات کلروفیل-a در آبهای خلیج فارس و خلیج عمان

صفحه 13-25

مهناز ربانی‌ها؛ خسرو آیین‌جمشید؛ نصیر نیامیمندی


ارزیابی وضعیت اوتروفی خلیج گرگان با شاخص کارلسون ( (CTSI

صفحه 119-128

پریسا ملکی؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ رسول قربانی؛ محمد قلی‌زاده؛ محمد هرسیج