فعالیت آنزیم‌ کیموتریپسین استخراج شده از روده فیل ماهی (Huso huso) تحت تأثیر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر، عوامل فیزیکی و شیمیایی شامل تعیین دما و pH بهینه و اثر بازدارنده‌های آنزیمی، یون‌های فلزی، سورفاکتانت‌ها و عوامل اکسیدکننده بر میزان فعالیت آنزیم کیموتریپسین استخراج شده از روده فیل ماهی (Huso huso) بررسی گردید. براساس یافته‌های این تحقیق، دما و pH بهینه فعالیت آنزیم کیموتریپسین به‌ترتیب 50 درجه سانتی‌گراد و 8 بود و در دمای بالاتر از 50 درجه سانتی‌گراد فعالیت آن به‌شدت کاهش یافت. بازدارنده‌ها شامل SBTI، TLCK،PMSF، پارا آمینوبنزآمیدین، TPCK، ، یدواستیک اسید و EDTA بطور معنی‌داری از فعالیت آنزیم جلوگیری کردند که بازدارنده‌های PMSF، SBTI و TPCK اثر مهارکنندگی کاملی بر فعالیت آنزیم داشتند (05/0>P). یون‌های + + سبب افزایش معنی‌دار و یون‌هایCu2+،Ba2+، Co2+،Zn2+،Fe2+ + باعث کاهش معنی‌دار فعالیت آنزیم گردیدند (05/0>P). یون‌های+ و Na+اثر معنی‌داری بر فعالیت آنزیم نشان ندادند (05/0P>). فعالیت آنزیم کیموتریپسین در حضور سورفاکتانت‌های ساپونین و سدیم کولات افزایش معنی‌دار (05/0>P) و در حضور سدیم دودسیل سولفات و عوامل اکسیدکننده (سدیم پربورات و پراکسید هیدروژن) کاهش معنی‌داری (05/0>P) نشان داد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد فعالیت آنزیم‌ کیموتریپسین در روده فیل‌‌ماهی در حضور بازدارنده‌ها، یون‌های فلزی (غیر +،Mg2+، K+ وNa+)، سدیم دودسیل سولفات، سدیم پربورات و پراکسید هیدروژن کاهش معنی‌دار و در حضور Ca2+ وMg2+، ساپونین و سدیم کولات افزایش معنی‌داری داشت که می‌تواند در ارزیابی اثرگذاری آنها بر فعالیت بهینه این آنزیم در فیزیولوژی گوارش فیل ماهی موثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chymotrypsin activity extracted from beluga (Huso huso) intestine under some physical and chemical factors

نویسندگان [English]

  • Abbas Zamani
  • Maryam Khajavi
چکیده [English]

In the present study, the physical and chemical factors including optimum temperature and pH, the effect of inhibitors, metal ions, oxidizing agents, and surfactants were assayed on the chymotrypsin activity from beluga (Huso huso) intestine. According to the obtained results, the optimum temperature and pH of the chymotrypsin were recorded at 50°C and 8, respectively, and its activity was extremely decreased at temperature>50°C. Inhibitors including SBTI, TLCK, PMSF, ρ-aminobenzamidine, TPCK, pepstatin A, iodoacetic acid and EDTA significantly inhibited the enzyme activity that PMSF, SBTI and TPCK had a completely inhibition effect on the enzymatic activity (P<0.05). The enzyme activity was significantly increased in the presence of Ca+2 and Mg+2 and decreased by Cu+2, Ba+2, Co+2, Zn+2, Fe+2 and Al+3 (P<0.05). Na+ and K+ did not show any significant effect on the activity of enzyme (P>0.05). The enzymatic activity was significantly increased in presence of surfactants including saponin and sodium cholate and showed a significant decrease in presence of SDS and oxidizing agents like sodium perborate and hydrogen peroxide (P<0.05). Therefore, the results of this study showed that the chymotrypsin activity from beluga intestine had a significant decrease in presence of inhibitors, metal ions (except for Ca+2, Mg+2, K+ and Na+), SDS, sodium perborate and hydrogen peroxide and showed a significant increase in presence of Ca+2 and Mg+2, saponin and sodium cholate that it can be affected the maximum activity of the enzyme in digestive physiology of the beluga.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intestine
  • Chymotrypsin
  • Beluga
  • Physical and chemical factors