مقایسه میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی و محتوای فنلی عصاره‌های اتانولی، آبی و آبی– اتانولی چهار گونه نرم‌تن دریایی ساحل قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به مقایسه فعالیت آنتی اکسیدان و محتوای فنلی عصاره چهار گونه نرم‌‌تن (دوکفه‌ای صخره‌ای اویستر؛ Saccostrea cuculate، دوکفه‌ای کلم؛ Callista umbonella و صدف ملوک یا استوانه‌ای؛ Solen vagina و حلزون خوراکی؛ Ampullaria cuprina) و تعیین بهترین نرم‌‌تن درساحل قشم پرداخته است. گونه‌های نرم‌‌تن (هرکدام 100 عدد) پس از جمع‌آوری، در جعبه‌های سرد به همراه یخ نگهداری و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. نمونه‌‌ها‌‌ به‌خوبی آسیاب و عصاره‌های آبی، اتانولی (اتانول 90 درصد) و اتانولی: آبی (50:50) از آنها تهیه شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار محتوای فنلی (66/81 میلی‌‌گرم بر گرم عصاره)، فعالیت ضد رادیکالی دی فنیل پیکریل هیدرازیل (66/1722 میکرومول ترولکس بر گرم عصاره) و فعالیت ضد رادیکالی معادل ترولکس آن (33/649 میکرومول ترولکس بر گرم عصاره) در عصاره اتانولی حلزون خوراکی مشاهده شد. همچنین میزان فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی به سه روش فسفومولیبدیم 66/606 میکرومول ترولکس و احیاء آهن (740 میکرومول آهن در گرم عصاره و توان احیاء کنندگی 24/1 در حلزون خوراکی دارای ماکزیمم فعالیت بود. عصاره‌های آبی، اتانولی و اتانولی: آبی 4 گونه نرم‌‌تن در تمامی مدل‌های مورد مطالعه سطوح مختلفی از فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی از خود نشان دادند. در کل، عصاره اتانولی حلزون خوراکی بهترین فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی و محتوای فنلی را نشان داد که می‌تواند به عنوان منابع غنی از آنتی اکسیدان‌های طبیعی برای استفاده از مواد غذایی توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of antioxidant activity and phenolic content of ethanolic, aqueous, and hydro-ethanolic extracts from four species of marine mollusk in the Qeshm coast

نویسندگان [English]

  • Pariya Akbari
  • Simin Daliran
  • Asma Meftahzehi
چکیده [English]

This study compares the antioxidant activity and phenolic content of extracts of four mollusk species (Oyster rock bivalve; Saccostrea cuculate, cabbage bivalve; Callista umbonella and Molok or cylindrical clam; Solen vagina and edible snail; Ampullaria cuprina) and determine the best mollusk in Qeshm coast. Mollusc species (n=100 for each mollusk) were stored in cold boxes with ice and transferred to the laboratory after collection. The samples were well ground and aqueous, ethanolic (90% ethanol) and hydro-ethanolic (50:50) extracts were prepared from them. The results showed that the highest amount of phenolic content (81.66 mg GAE/g extract), diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) antiradical activity (1722.66 µmol Trolex /g extract) and antiradical activity equivalent to Trolex (649.33 µmol Trolex/g) extract) was observed in the ethanolic extract of edible snail. Also, the amount of antioxidant activity was maximum in three methods: PMP, 606.66 µmol Trolex, FRAP: (740 µmol iron/ gram of extract and RP: 1.24 in edible snail. Aqueous, ethanolic and hydro-ethanolic extracts of four Mollusca species showed different levels of antioxidant activity in all studied models. In general, ethanolic extract of edible snail showed the best antioxidant activity and phenolic content, which can be considered as rich sources of natural antioxidants for food usage is recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant acitivity
  • phenol
  • Saccostrea cuculate
  • Callistaumbonella
  • Solen vagina
  • Ampullaria cuprina