تحلیل راهبردی توسعه زیست بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای حوزه ماهیان گرم‌آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی و ارائه راهکارهای توسعه زیست بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا حوزه ماهیان گرم‌آبی بود که با روش آمیخته (کیفی+کمی) انجام پذیرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان صاحب نظر بود که به روش نمونه‌‌گیری گلوله برفی انتخاب و تا نقطه اشباع نظری داده‌‌ها از آنها جمع‌‌آوری شد. در بخش کمی نیز جامعه آماری متشکل از کارشناسان و صاحبنظران حوزه شیلاتی و کارآفرینی از سه دسته سیاستگذاران و تصمیم‌‌گیرندگان، خبرگان و کنشگران فعال حوزه ماهیان گرم‌آبی و بهره‌‌برداران شیلات بود که 40 مصاحبه و پرسشنامه به روش نمونه‌‌گیری دردسترس از آنها تکمیل گردید. در بخش کیفی این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای مصاحبه‌‌های صورت گرفته، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها در چارچوب مدل SWOT، شناسایی و در قالب پرسشنامه در اختیار پاسخگویان قرار گرفت و داده‌‌ها از آنها جمع‌‌آوری شد. نتایج بخش کمی نشان داد که در فضای درونی زیست‌‌بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای ماهیان گرم‌آبی، نقاط قوت و در فضای بیرونی نقاط ضعف حاکم هستند. به عبارت دیگر، راهبردهای توسعه این زیست بوم در محدودة راهبردهای رقابتی-تنوع یا راهبرد انطباقی قرار دارد. این راهبردها سعی دارند تا با کاستن از ضعف‌ها بتواند حداکثر استفاده را از فرصت‌های موجود ببرد. در نهایت برای توسعه زیست بوم باید مجموعه راهکارهایی را در هفت بخش تأمین نهاده، تولید و تولیدکننده، جمع آوری/فرآوری، توزیع/ تدارکات، تامین منابع مالی، بازار/ مشتری و تامین منابع انسانی اتخاذ نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic analysis of development of entrepreneurship and start-up businesses in the field of warm-water fish

نویسندگان [English]

 • Shahram Dadgar
 • Omid Jamshidi
 • Hasan Alipour
 • Mahmoud Bahmani
 • Seyed davood Haji mir rahimi
 • Homayon Hosseinzadeh sahafi
 • Mahmood Hafezieh
 • Neda Alizadeh
 • Reza Nahavandi
چکیده [English]

The main purpose of this applied research which was carried out by a mixed-method (qualitative + quantitative) approach, was to identify and provide strategies for the development of entrepreneurial ecosystems and start-up businesses in the field of warm-water fish. The statistical population of the research in the qualitative part included 12 experts in entrepreneurship, business, and fisheries, who were selected by snowball sampling, and data were collected from them so the theoretical saturation was achieved. In the quantitative part, the statistical population consisted of experts in the field of fisheries and entrepreneurship from three categories of policymakers, decision-makers, experts, and activists in the field of warm water fish and fisheries operators, of whom 40 interviews and questionnaires were completed through convenience sampling method. In the qualitative part of the research, using the content analysis technique of the interviews, four dimensions of the SWOT model including strengths, weaknesses, opportunities, and threats were identified and it was provided to the respondents in the form of a questionnaire, and the data was collected from them. Based on the results of the quantitative part, strengths in the interior and weaknesses in the exterior environment were dominant. In other words, the development strategies of this ecosystem are within the range of competitive-diversity strategies or adaptive strategies. These strategies try to make the most of the available opportunities by reducing weaknesses. Finally, for the development of entrepreneurship and start-up businesses in the field of warm-water fish, a set of strategies in seven categories of inputs, production and producer, collection/processing, distribution/procurement, financial resources, market/customer, and human resources were proposed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Start-ups
 • Ecosystem
 • Warm-water fish