جداسازی، تکثیر و انتقال ژن VP28 ویروس عامل لکه سفید میگو در میکروجلبک Chlorella vulgaris به روش الکتروپوریشن(تراواسازی الکتریکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22092/isfj.2022.127536

چکیده

بیماری لکه‌سفید یکی از مهمترین بیماری‌ها در پرورش میگو می‌باشد که موجب کاهش تولید و خسارت اقتصادی شدیدی در کل دنیا از جمله ایران گردیده است. مرگ ‌و میر ناشی از این بیماری شدید و بسیار بالا و به 100% طی 10-3 روز از شروع بیماری می‌رسد. بر اساس آمارهای جهانی سالانه در دنیا حدود 300 هزار تن میگو بر اثر این بیماری تلف می‌شود. برای مثال، در ایران در سال های 1386,1383, 1394,1387، 1395 و 1398 شیوع این بیماری خسارات میلیاردی به تولید کنندگان وارد کرد. با توجه به این‌که ژن پروتئین ویروسی VP28 یکی از مهم‌ترین پروتئین‌‌های پوششی ویروس بیماری لکه سفید و در چسبیدن و نفوذ به سلول‌های میگو نقش دارد و از آن‌جایی‌که مهم‌ترین منبع غذایی میگو در مرحله لاروی میکروجلبک می‌باشد، می‌تواند منبع مناسبی برای ساخت واکسن باشد. در این تحقیق ژن VP28 به میکروجلبک انتقال داده شد تا از این راه کمکی در جهت تولید واکسن خوراکی برای جلوگیری از بیماری لکه‌‌سفیدمیگو انجام گیرد. در این تحقیق نمونه‌های میگو (Penaeus indicus) مشکوک به بیماری سندروم لکه سفید از استخرهای پرورشی آبادان (مهرماه 1390) به آزمایشگاه مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی-شعبه اراک منتقل و DNA ژنومیک ویروس با استفاده از روش پروتئیناز K و فنل/کلرفرم استخراج شد. با طراحی آغازگرهای اختصاصی ژن VP28 به روش PCR تکثیر و به داخل وکتور pCAMBIA1304 منتقل و نهایتاً طی فرایند تراواسازی الکتریکی به میکروجلبک Chlorella vulgaris که خود یکی از میزبان‌های بسیار مناسب انتقال ژن می‌باشد، منتقل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation, replication and transmission of VP28 gene of shrimp white spot virus into Chlorella vulgaris microalgae using electroporation

نویسندگان [English]

  • Seyed dovood Hosseini
  • Mohadeseh Sadat hosseini
  • Seyed mahdi Rezai
چکیده [English]

White spot disease (WSD) is one of the most important diseases in shrimp farming, which has caused a decrease in production and severe economic damage all over the world, including Iran. Mortality caused by this severe disease is very high and reaches 100% within 3 to 10 days from the onset of the disease. According to global statistics, about 300,000 tons of shrimp are lost due to this disease every year in the world. For example, within the years 2004, 2006, 2007, 2015, 2016 and 2019, the outbreak of this disease caused millions of dollar losses to the producers in Iran. Since the VP28 viral protein gene is one of the most important white spot disease virus envelope proteins and plays a role in sticking to and penetrating shrimp cells, and since microalgae is the most important source of food for shrimp in the larval stage, So it can be a suitable host for making  a vaccine. So in this study, samples of shrimp (Penaeus indicus) suspected of white spot disease from Abadan (Khuzestan province) breeding ponds were transferred to the laboratory of Razi Vaccine and Serum Institute of Arak branch and the genomic DNA of the virus was extracted using proteinase K and phenol/chloroform methods. The VP28 gene was proliferated by PCR method, inserted into pCAMBIA1304 vector and finally transferred to Chlorella vulgaris microalgae using electroporation method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VP28
  • white spot
  • Microalgae
  • Chlorella vulgaris
  • Electroporation