مقایسه تولید و شاخص‌های بهره‌وری پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) با دو روش ذخیره‌سازی مستقیم و اجرای دوره نوزادگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22092/isfj.2022.127562

چکیده

نوزادگاهی باعث بهبود شاخص‌های رشد و افزایش راندمان تولید می‌شود. در این تحقیق مقایسه بین شاخص‌های رشد، وزن نهایی برداشت، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی بین دو گروه میگوی نوزادگاهی شده و نوزادگاهی نشده صورت گرفت. برای این منظور تعداد 819000 قطعه پست لارو 12 با تراکم 13 قطعه در مترمربع در 9 استخر ذخیره‌سازی و 90 روز پرورش داده شد. به همین تعداد پست لارو با تراکم 4000 قطعه در مترمکعب به مدت 30 روز در گلخانه مرحله نوزادگاهی را سپری کرده، سپس در 9 استخر با تراکم 13 قطعه در مترمربع ذخیره‌سازی و به مدت 60 روز پرورش داده شد. زیست‌سنجی هر 15 روز یک‌بار انجام شد، فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب به‌ صورت پنج روز یک‌بار اندازه‌گیری و ثبت شد. وزن نهایی میگوهای نوزادگاهی شده 51/0±13/28 و میگوهای نوزادگاهی نشده 67/0±22/17 رسید که تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهد (05/0>P) .احتمالاً به دلیل فعال شدن رشد جبرانی میگوهاست. نرخ رشد روزانه در گروه نوزادگاهی 01/0±21/0 نسبت به گروه نوزادگاهی نشده 01/0±15/0 به‌ طور معنی‌داری افزایش داشت. همچنین ضریب تبدیل غذایی به ‌طور معنی‌داری کاهش داشت. بنابراین، بر اساس این مطالعه می‌توان بیان کرد، تولید میگو با استفاده از میگوهای نوزادگاهی شده علاوه بر کاهش طول دوره پرورشی که خطر بروز بیماری را کاهش می‌دهد، با کاهش غذای مصرفی و افزایش وزن و مقدار تولید میگو، افزایش بهره‌وری به‌همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of production and productivity indicators of western white shrimp (Litopenaeus vannamei) with two methods of direct stocking and nursery stocked

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Mohammadei doost
  • Lafteh Mohseninezhad
چکیده [English]

A nursery can improve growth indicators and increase production efficiency. This research compared growth indicators, final harvest weight, and survival rate and feed conversion ratio between nursery and un nursery groups. The number of 819,000   pieces of post larvae 12 with density of 13 pieces per square meter was reared in stocking for 90 days in 9 ponds. The same number of post larves with a density of 4000 pieces per cubic meter was reared in the greenhouse for 30 days. Then it was stocked in 9 ponds with a density of 13 pieces per square meter and they were cultured for 60 days. Biomass was measured every 15 days.
Physico -chemical factors of water were recorded every five days. The final weight nursery shrimps was 28.13±0.51 1 and non-nursery shrimps 17.22±0.67. It shows a significant difference (P<0.05). It is probably activated by the compensatory growth of shrimps. The daily growth rate in the nursery group was 0.21±0.01 which was higher compared non nursery group 0.15±0.01 compared to the non-nursery group. It increased significantly. Also, the food conversion rate was significantly reduced. This this study, it can be said that shrimp production using shrimps nursery, in addition to reducing period of the culture with reduces the risk of disease. Also, reducing the food consumption and increasing the weight and quantity of shrimp production would increase the productivity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse
  • Stocking weight
  • Compensatory growth