تأثیر افزودن ویتامین C، آستازانتین و لسیتین سویا به جیره غذایی بر قابلیت لقاح و شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی مایع تخمدانی مولدین ماده ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22092/isfj.2022.127633

چکیده

در تحقیق حاضر، اثرات افزودن ویتامین C، آستازانتین و لسیتین سویا به جیره غذایی بر قابلیت لقاح (درصد لقاح و تخم‌های چشم‌زده) و فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) مایع تخمدانی ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) بررسی شد. بدین‌منظور، 9 جیره آزمایشی مختلف: C0A0L0 (صفر میلی‌‌گرم در کیلوگرم ویتامین C، صفر میلی‌‌گرم در کیلوگرم آستازانتین و صفر درصد لسیتین سویا)، C300A50L0، C700A100L0، C0A50L6، C300A100L6، C700A0L6، C0A100L9، C300A0L9 و C700A50L9 فرموله شد و مولدین (05/0±51/2 کیلوگرم) به ‌مدت چهار ماه تغذیه شدند. پس از حصول رسیدگی جنسی و تخم‌کشی، مایع تخمدانی برای سنجش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی (AAE) و بررسی قابلیت لقاح آن، جدا شد. از مخلوط اسپرمی 9 مولد نر برای سنجش قابلیت لقاح استفاده شد. نتایج حاکی از افزایش هماوری نسبی و AAE مایع تخمدانی بود. کمترین هماوری نسبی (38±640 تعداد تخمک در کیلوگرم وزن مولد)، فعالیت آنزیم‌های SOD، CAT و GPx (به‌ترتیب 60/67±33/816 واحد در میلی‌‌لیتر، 40/0±29/1 نانومول در دقیقه در میلی‌‌لیتر و 08/0±06/1 نانومول در دقیقه در میلی‌‌لیتر) در مایع تخمدانی ماهیان گروه C0A0L0 مشاهده شد که با سایر تیمارها اختلاف معنی‌داری داشت (05/0p<). بالاترین درصد لقاح و درصد تخم‌های چشم‌زده در تیمار C300A100L6 (به‌ترتیب 13/5±66/91 درصد و 3/1±63/87 درصد) به‌دست آمد که با تیمار آب شیرین (به‌ترتیب 16/4±66/77 درصد و 1/5±86/47 درصد) اختلاف معنی‌داری داشتند (05/0p<). طبق نتایج این تحقیق افزودن 100 میلی‌‌گرم در کیلوگرم آستازانتین به همراه حداقل 300 میلی‌‌گرم در کیلوگرم ویتامین C و حداقل 6 درصد لسیتین سویا می‌تواند موجب افزایش هماوری نسبی، قابلیت لقاح‌پذیری و AAE مایع تخمدانی ماهی آزاد دریای خزر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary adding vitamin C, astaxanthin, and soybean lecithin on fertilization ability and antioxidant indices in the ovarian fluids of Caspian trout (Salmo caspius) female broodstock

نویسندگان [English]

 • Faraz Panjvini
 • Koroush Sarvimoghanloo
 • Raheleh Tahmasbi
 • Ahmad Imani
چکیده [English]

In this study, the effects of dietary addition of vitamin C, astaxanthin, and lecithin on the fertility ability (percentage of fertilization and eyed-eggs) and activity of SOD, CAT and GPx in the ovarian fluids of Caspian trout (Salmo caspius) were investigated. For this purpose, nine different experimental diets: C0A0L0 (0 mg kg-1 vitamin C, 0 mg kg-1 astaxanthin and 0% soybean lecithin), C300A50L0, C700A100L0, C0A50L6, C300A100L6, C700A0L6, C0A100L9, C300A0L9, and C700A50L9 were formulated and the broodstocks (2.51±0.05 kg) were fed for four months. After sexual maturation and spawning, the ovarian fluids were isolated to measure the activity of antioxidant enzymes (AAE) and to evaluate its fertilization ability. The sperm mixture of 9 male broodstocks was used to measure fertilization ability. The results showed an increase in the relative fecundity and AAE in ovarian fluid. The lowest relative fecundity (680±38 eggs per Kg of broodstock weight) and SOD, CAT, and GPx (816.33±67.60 u/ml, 1.29±0.40 nmol/min/ml and 1.06±0.08 nmol/min/ml, respectively) were observed in C0A0L0 which significantly different from other treatments (p<0.05). The highest percentage of fertilization and eyed-eggs were obtained in C300A100L6 (91.66±5.13% and 87.63±1.3%, respectively) which significantly different from the freshwater treatment (77.66±4.16% and 47.86±5.1%, respectively; p<0.05). According to the results of this research, adding of 300 mg kg-1 vitamin C with 100 mg kg-1 astaxanthin and 6% lecithin can increase the relative fecundity, fertilization ability and AAE in ovarian fluids of Caspian brown trout.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antioxidant enzyme
 • Astaxanthin
 • Eyed-eggs
 • Fertilization
 • Ovarian fluids
 • Soybean lecithin
 • Vitamin C