اثرات مخلوط‌‌های پروبیوتیک در جیره‌ غذایی بر عملکرد رشد، شاخص‌‌های خونی، ایمنی و ظرفیت آنتی اکسیدانی ماهی ‌باس دریایی آسیایی جوان (Lates calcarifer)

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

10.22092/isfj.2023.128303

چکیده

در مطالعه‌ حاضر اثرات مخلوط‌ پروبیوتیک‌های مختلف بر عملکرد رشد، خون‌شناسی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی ماهیان بأس دریایی آسیایی (Lates calcarifer) (30 گرم) انجام شد. در این تحقیق از سه مخلوط باکتریایی جداسازی شده از گونه‌های آبزیان بومی خوزستان و جنوب کشور استفاده شد که شامل: گروه اول شامل سویه‌های مختلف لاکتوباسیلوس پلانتاروم، گروه دوم شامل L. plantarum با مخلوط L. bulgaricus. L. acidophilus و L. rahamnosus و گروه سوم شامل مخلوط باکتری‌های گروه اول و دوم به همراه مخلوط B. cereus و B. thuringiensis می‌باشند که از طریق کواروم سنسینگ[1] در برابر باکتری Vibrio harvei شناسایی و از ماهی باس آسیایی جدا شدند. چهار تیمار با اسپری مخلوط باکتریایی مختلف شامل جیره پایه (جیره 1؛ گروه شاهد) که فقط روی آن سرم فیزیولوژی استریل اسپری شده بود، جیره (2) که روی آن مخلوط باکتری‌های گروه اول اسپری شد، جیره (3) که مخلوط باکتری‌‌های گروه دوم روی آن اسپری شد و جیره (4) که مخلوط همه باکتری‌‌ها روی آن اسپری شد، ساخته شدند. ماهی‌ها با جیره‌‌های آزمایشی چهار بار در روز تا سیر شدن در دمای 5/30 درجه سانتی‌گراد به مدت 100 روز تغذیه شدند. در این مطالعه، ماهی‌هایی که با جیره‌های 2، 3 و 4 تغذیه شدند، عملکرد رشد بیشتری نسبت به شاهد داشتند که با بهبود ضریب تبدیل غذایی همراه بود (05/0p <). شاخص‌‌های خونی و آنتی اکسیدانی در ماهیان تغذیه شده با جیره‌های حاوی مخلوط پروبیوتیک‌ها بهبود یافت. تیمار 4 پروتئین تام پلاسما و آلبومین بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشت. در مجموع، استفاده از مخلوطی از پروبیوتیک‌های مختلف باعث افزایش رشد در ماهی بأس دریایی آسیایی شد که با بهبود شاخص‌های سلامتی در این گونه همراه بود.
 
[1] Quorum sensing

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of probiotic mixtures in the diet on growth performance, hematological indices, immunity and antioxidant capacity of Asian sea bass (Lates calcarifer) juveniles

نویسندگان [English]

 • M. Torfi Mozan zade 1
 • T. Mohammadian 2
 • M,. Ahangarzade 1
 • H. Hooshmand 1
 • A. Sepahdari 3
 • M. Zabaieh Najaf Abadi 1
 • A,. osoli 1
 • H. Saghavi 1
 • J. Monem 1
 • S. Megrjooian 1
 • M. Hafrzie 3
 • M. Mirbakhsh 3
 • E. Osroosh 2
 • M. Seyedi 2