دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن و اسفند 1371 
3. اثر نیترات سرب بر روی اندام زایی کپور نقره ای

صفحه 31-46

کاظم پریور؛ محمدرضا ملک نژاد؛ مرضیه چالوس