نویسنده = الهام جرفی
تعداد مقالات: 2
1. بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهی گطان (Barbus xanthopterus)

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 137-142

سید عبدالصاحب مرتضوی زاده؛ جلیل معاضدی؛ محمد یونس زاده فشالمی؛ الهام جرفی


2. مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور ( Tenualosa itisha ) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 31-44

الهام جرفی؛ فرهاد امینی؛ سید علی قرشی؛ سید رضا سید مرتضایی