نویسنده = سعید اسداله
تعداد مقالات: 4
1. تعیین پارامترهای رشد ماهی کوپر (Argyrops spinifer) با استفاده از روش پیشینه‌پردازی و داده‌های حاصل از تعیین سن در سواحل استان بوشهر

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1392، صفحه 75-84

مهری قنبرزاده؛ نصراله محبوبی صفوفیانی؛ یزدان کیوانی؛ سعید اسداله؛ سید امین اله تقوی مطلق


2. بررسی انگل‌های‌ ماهیان تالاب حنا، سمیرم، اصفهان

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 25-38

بهیار جلالی؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ سعید اسداله؛ مریم برزگر


3. بررسی خصوصیات رشد و تولید‌ مثل ماهی کاوار (Squalius Lepidus Heckel, 1843) در منطقه چشمه دیمه رودخانه زاینده‌رود

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 121-130

نصراله محبوبی صوفیانی؛ سعید اسداله؛ اصغر عبدلی؛ سمیه احمدی؛ ملوک پورامینی


4. بررسی برخی از ویژگی های رشد و تولید مثل سیاه ماهی (Capoeta damascina) در تالاب حنا، سمیرم

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 145-156

نصراله محبوبی صوفیانی؛ سعید اسداله