نویسنده = سید علی قرشی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور ( Tenualosa itisha ) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 31-44

الهام جرفی؛ فرهاد امینی؛ سید علی قرشی؛ سید رضا سید مرتضایی