نویسنده = م فدایی راینی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اسانس گیاه سیر (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد و بقاء، برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 143-149

عباس متین فر؛ طیبه عنایت غلام پور؛ سمانا شعبانی کاکرودی؛ م فدایی راینی