کلیدواژه‌ها = داده های سنجنده AMSU-B
تعداد مقالات: 1
1. میزان دقت اندازه گیری های ماهواره ای در تعیین الگوی شوری و دمای سطحی خلیج فارس با استفاده از روش آماری

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 213-217

مهدی محمد مهدیزاده؛ مریم دبستانی؛ ابوالحسن غیبی؛ جعفر عزیز پور