انگلهای کرمی دستگاه گوارش لاک پشت برکه ای Emys orbicularis در استخرهای پرورش بچه ماهیان خاویاری استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 گرگان

چکیده

 به مدت 21 روز از تاریخ 10/3/1380 لغایت 31/3/1380 تعداد 33 عدد لاک پشت برکه ای در اندازه های متفاوت از استخرهای پرورش بچه ماهیان خاوریاری گرگان (سد وشمگیر) در استان گلستان جهت بررسی آلودگی انگلی صید گردید که 3 جنس از انگل های نماتد از معده و روده لاک پشتان جداسازی گردید که شامل:Anisakis up. ،Hysterothylacium sp. وCamallanus بوده است. Hysterothylacium با 10 مورد آلودگی بیشترین و Camallanus sp. با 4 مورد آلودگی، کمترین شیوع را داشته است. Camallanus sp. فقط در روده و Anisakis فقط در معده وHysterothylacium هم در معده و هم در روده مشاهده گردید. آنیزاکیس در دیواره معده زخمی ایجاد کرده و در آن مستقر می گردد که این موضوع در انگل های دیگر مشاهده نگردید. فراوانی و شدت آلودگی به آنیزاکیسن، کامالانوس و هیستروتیلاسیوم بترتیب 21.2 درصد، 3.7 درصد، 36.3 درصد و 4.4، 15.1 و 26 بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PARASITIC WORM OF DIGESTIVE TRACTS OF EMYS ORBICULARIS IN POND CULTURE OF STURGEON FINGERLING IN GORGAN PROVINCE, IRAN

نویسندگان [English]

  • J. Pazoki 1
  • A. Aghaei moghadam 2
1 tehran
2 Gorgan
چکیده [English]

During one months study on 33 digestive tracts of Emys orbicularis, caught from pond culture of sturgeon fingerling. All together, three different parasitic worms were identified. These worms belong to genera Anisakis, Camallanus and Hysterothylacium. Anisakis obtaind only from stomach tissue, Camallanus from intenstine and Hysterothylacium infected both mentioned organs. The prevalence and intensity of Anisakis, Camallanus and Hysterothylacium were 21.2%, 3.7%, 36.3%, 4.4, 15.1 and 26.0 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasite
  • EMYS ORBICULARIS
  • Sturgeon
  • Iran